אפיקומן - 815

הערות וציונים להגש"פ דכ"ק אדמו"ר זי"ע

הרב מרדכי מנחם האניג

מאנסי, ניו-יורק

עמ' יא: "אפיקומן... בתשבי ובמוסף הערוך: אפיקומן בלשון יוני...". ראה: ר"ש ליברמן, ירושלמי כפשוטו, ירושלים תרצ"ה, עמ' 521.