שו"ע הרב

מאגר ספרים כללי

רשימת הספרים
המצויינים במראי מקומות וציונים
בחלקים א-ו
*

לחיפוש: לחצו CTRL+F

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

 

-עמוד ראשי-

תנ"ך,  מדרשים, זהר, משניות, תוספתא, גאונים, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, רי"ף, רא"ש, רמב"ם, טור ושו"ע:

תנ"ך:

תורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

נביאים: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי

כתובים: דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא / נחמיה

מדרשים:

מכילתא דרבי ישמעאל

       מכילתא דרשב"י

ספרא

       ספרי

            מדרש רבה: בראשית שמות ויקרא, במדבר דברים, חמש מגילות

פסיקתא רבתי, מדרשי חז"ל בהלכות ודינים, נדפס גם בשם "פסיקתא רבתי דרב כהנא".

        פסיקתא רבתי

מדרש תנחומא

            ילקוט שמעוני: חלק א – חמשה חומשי תורהחלק ב – נביאים וכתובים.

זהר:

 בראשית,שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

 זהר חדש,השלמות לזהר, מדרש הנעלם תיקונים זהר שה"ש וקצת איכה ומדרש רות.

משנה:

סדר זרעים: ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, ביכורים

סדר מועד: שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה

סדר נשים: יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין

סדר נזיקין:   בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עדיות, עבודה זרה, אבות, הוריות

סדר קודשים: זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, מדות, קנים

סדר טהרה:   כלים, אוהלות, נגעים, פרה, טהרות, מקואות, נדה, מכשירין, זבים, טבול יום, ידים, עוקצין

תוספתא:

סדר זרעים: ברכות, פאה, דמאי, תרומות, שביעית, כלאים, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, ביכורים

סדר מועד: שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, חגיגה, שקלים, מגילה, מועד קטן, תענית

סדר נשים: יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא, עבודה זרה, הוריות, עדיות, בבא בתרא, סנהדרין, שבועות, מכות

סדר קודשים: קרבנות, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, מעילה, כריתות

סדר טהרה: נדה, מקואות, כלים בבא קמא, כלים בבא מציעא, כלים בבא בתרא, אוהלות, נגעים, פרה, טהרות, מכשירין, זבים, טבול יום, ידים, עוקצין

גאונים:

 הלכות גדולות(בה"ג), רב שמעון קיארא (וי"א רב יהודאי גאון), ההלכות כסדר התלמוד: חלק א, חלק ב, חלק ג

סדר רב עמרם גאון, כולל סדר נוסח התפלה לכל השנה עם דינים ומנהגים: חלק א, חלק ב, הוספות ותיקונים

שאילתות, רב אחאי גאון, שאילתות מסודרים על סדר פרשיות התורה: בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

תלמוד בבלי:

סדר זרעים: ברכות

סדר מועד: שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה

סדר נשים: יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין

סדר נזיקין:   בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות

סדר קודשים: זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה

סדר טהרה:   נדה

תלמוד ירושלמי:

סדר זרעים: ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, ביכורים,

סדר מועד: יומא, שקלים, ראש השנה, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, חגיגה, מועד קטן

סדר נשים: יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, גיטין, קידושין, סוטה

סדר נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות, מכות, סנהדרין, עבודה זרה, הוריות,

סדר טהרה: נדה

רי"ף, הלכות רב אלפס, רבינו יצחק ב"ר יעקב מפאס, קיצור התלמוד לכל הדינים הנוהגים בזה"ז:

סדר זרעים: ברכות

סדר מועד: שבת, עירובין, פסחים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן

סדר נשים: יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה

סדר קודשים: מנחות – הלכות קטנות, חולין

רא"ש:

סדר זרעים: ברכות

סדר מועד: שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן,

סדר נשים: יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין,

סדר נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה

סדר קודשים: מנחות - הלכות קטנות, חולין, בכורות

סדר טהרה: נדה, מקואות

רמב"ם:

PDF:

ספר המדע, ספר אהבה, ספר זמנים, ספר נשים, ספר קדושה - עד איסורי ביאה ממאכלות אסורות, ספר הפלאה, ספר זרעים, ספר עבודה, ספר קרבנות, ספר טהרה, ספר נזיקין, ספר קניין, ספר משפטים, ספר שופטים

טקסט:

ספר המדע: הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודת כוכבים וחקותיהם, הלכות תשובה.

ספר אהבה: הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה וברכת כוהנים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה, סדר התפילה.

ספר זמנים: הלכות שבת, הלכות ערובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, הלכות שקלים, הלכות קידוש החודש, הלכות תעניות, הלכות מגילה וחנוכה

ספר נשים: הלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות ייבום וחליצה, הלכות נערה בתולה, הלכות סוטה

ספר קדושה: הלכות איסורי ביאה, הלכות מאכלות אסורות, הלכות שחיטה

ספר הפלאה: הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכים וחרמים

ספר זרעים: הלכות כלאיים, הלכות מתנות עניים, הלכות תרומות, הלכות מעשר, הלכות מעשר שני ונטע רבעי, הלכות ביכורים, הלכות שמיטה ויובל

ספר עבודה: הלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, הלכות ביאת המקדש, הלכות איסורי מזבח, הלכות מעשה הקרבנות, הלכות תמידין ומוספין, הלכות פסולי המוקדשין, הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות מעילה

ספר קרבנות: הלכות קרבן פסח, הלכות חגיגה, הלכות בכורות, הלכות שגגות, הלכות מחוסרי כפרה, הלכות תמורה

ספר טהרה: הלכות טומאת מת, הלכות פרה אדומה, הלכות טומאת צרעת, הלכות מטמאי משכב ומושב, הלכות שאר אבות הטמאות, הלכות טומאת אוכלין, הלכות כלים, הלכות מקואות

ספר נזיקין: הלכות נזקי ממון, הלכות גניבה, הלכות גזילה ואבידה, הלכות חובל ומזיק, הלכות רוצח ושמירת נפש

ספר קניין: הלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים, הלכות שלוחין ושותפין, הלכות עבדים

ספר משפטים: הלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות

ספר שופטים:  הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, הלכות עדות, הלכות ממרים, הלכות אבל, הלכות מלכים ומלחמות.

טור:

       אורח חיים – א, אורח חיים – ב, יורה דעה – א, יורה דעה – ב, אבן העזר, חושן משפט – א, חושן משפט – ב.

שולחן ערוך:

      אורח חיים – א, אורח חיים – ב, אורח חיים – ג, יורה דעה – א, יורה דעה – ב, אבן העזר - א, אבן העזר - ב, חושן משפט – א,

        חושן משפט – ב, חושן משפט – ג.

 

-אינדקס אלפביתי-

א

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

אבודרהם (רד"א), הר"ר דוד ב"ר יוסף אבודרהם, פירוש על סדר התפלות וסדר הפרשיות וההפטרות ודינים ומנהגים.

אבן העוזר, הר"ר עוזר ב"ר מאיר אבד"ק קלימנטוב, הגהות וחידושים על שו"ע ונדפס עמו.

אבן העזר, ראה ראב"ן.

אבן יקרה, הר"ר בנימין טובי' הכהן ווייס, שו"ת, לבוב תרנ"ד - דרוהביטש תרע"ג.

אבני נזר, הר"ר אברהם ב"ר זאב נחום מסאכטשוב, שו"ת בד"ח שו"ע.

חלק א-ב, חלק ג-ד, חלק ה-ו, חלק ז.

אגודה, הר"ר אלכסנדר זוסלין הכהן, קצור חדושי דינים מהש"ס ופסקי הגאונים. על סדר נזיקין.

אגור, הר"ר יעקב ב"ר יהודה לנדא, פסקי דינים ומנהגים על סדר הטור, על הלכות או"ח וקצתם מדיני יו"ד ואה"ע.

אגלי טל, הר"ר אברהם ב"ר זאב נחום בורנשטיין מסוכוטשוב, ביאור על מלאכות שבת, פיעטרקוב תרס"ה.

אגרות הרמב"ם, מהדורה מדוייקת עם מבואות והערות מאת הר"ר יצחק שילת, ירושלים תשמ"ז-ח.

אגרות משה, הר"ר משה פיינשטיין, שו"ת בד"ח שו"ע.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח.

אגרות קודש (אג"ק), כ"ק אדמו"ר האמצעי, רבי דובער מליובאוויטש. נדפס עם אג"ק של כ"ק אדמו"ר הזקן. ח"א נ.י. תשמ"א. ח"ב נ.י. תשנ"ג.

אגרות קודש (אג"ק), כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסאהן מליובאוויטש. נ.י. תשמ"ב-ז.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה.

אגרות קודש (אג"ק), כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, נ.י. תשמ"ז ואילך.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט, חלק י, חלק יא, חלק יב, חלק יג, חלק יד, חלק טו, חלק טז, חלק יז, חלק יח, חלק יט, חלק כ, חלק כא, חלק כב, חלק כג, חלק כד, חלק כה, חלק כו, חלק כז, חלק כח.

אגרת התשובה (אגה"ת), כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, חלק שלישי מספר התניא.

אהל מועד, רבינו שמואל בר משולם ירונדי, סדר המצות הנהוגות, ירושלים תרמ"ו-תרס"ד.

אהלי יוסף, הר"ר אליהו יוסף ריבלין. דיני קידוש השם, ווסתות וקצת דיני צדקה וכלאי בגדים, ירושלים תרכ"ח.

אהלי שם, יו"ל ע"י מכון אהלי שם - ליובאוויטש, קובץ לעניני הלכה וביאורים בתורת רבותינו נשיאינו, ארה"ק תשמ"ט ואילך.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט.

אהלי תם, ה"ר תם ן' יחיא, שו"ת, והוא ח"א מס' תמת ישרים. ויניציאה שפ"ב.

אוצר הגאונים, תשובות גאוני בבל ופירושיהם, מס' ברכות, חיפה תרפ"ח.

אוצר ההלכות, הר"ר יהודה אריה טאוב, ליקוט הלכות מהפוסקים על שו"ע הל' פסח, עם בירורי הלכה – חילוקי דינים בין שו"ע אדמוה"ז ומשנה ברורה, ירושלים תשמ"ד ואילך. (אוצר החכמה)

תכט-תלג, תלד-תלט, תעג (א), תעג (ב), תעג (ג), תעג (ד) ותעד, תעה (א), תעה (ב), תעה (ג), תעה (ד) ותעו, תעז תעח, תעט א, תעט ב.

אוצר השבת, הר"ר אשר אנשל כץ, על הל' שבת, ב' חלקים, נ.י. תשל"ח-מב. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

אוצר כל מנהגי ישורון, הר"ר אברהם אליעזר הירשוביץ.

אוצר מנהגי חב"ד, הר"ר יהושע מונדשיין, ליקוטי הנהגות, הדרכות ותקנות מרבותינו נשיאי חב"ד ומנהגי אנ"ש לדורותיהם, ירושלים תשנ"ה-ו.

אלול-תשרי, ניסן-סיון.

אוצרות ירושלים, מאסף וקובץ תורני בעריכת הר"ר צבי מושקוביץ, ירושלים תשט"ו ואילך.

 

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט, חלק י, חלקים כא-ל, חלק לא, חלק לב, חלק לג, חלק לד, חלק לה, חלק לו, חלק לז, חלק לח, חלק לט, חלק מ, חלקים מא-נ, חלקים נ-ס, חלק סא-ע, חלקים עא-פ, חלקים צא-צט, חלקים קיא-קכ, חלקים קכא-קם, חלקים קמא-קס, חלקים קסא-קפ, חלקים קפא-ר, חלקים רמא-רס, חלקים רפא-ש.

אור החמה, הר"ר אברהם אזולאי, ביאור על ס' הזוהר, פרעמישלא תרנ"ו-ז.

חלק א – ס' בראשית, חלק ב – ס' שמות, חלק ג – ס' ויקרא.

אור הלבנה, הר"ר אברהם אזולאי, תקון הטעויות וחילוף הנוסחאות שבס' הזוהר.

אור התורה (אוה"ת), כ"ק אדמו"ר בעל ה"צמח צדק", רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, דרושים על סדר הפרשיות והמועדים, נ.י. תשכ"א ואילך.

בראשית – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז. שמות – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח. ויקרא – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. במדבר – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו. דברים – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו. נביאים וכתובים – חלק א, חלק ב, חלק ג. שיר השירים – חלק א, חלק ב, חלק ג. רשימות על שיר השירים רות קהלת. מגילת אסתר. על סידור (תפילה). מארז"ל וענינים.

אור זרוע (א"ז), רבינו יצחק מווינא, הלכות לפי סדר הש"ס ושו"ת.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

אור חדש, הר"ר חיים באכנער, על כל ברכות הנהנין וברכת המצות מלוקט מפוסקים ומקובלים, לבוב תרכ"ו.

אור ישראל, רבעון לעניני הלכה ומנהג, יו"ל ע"י מכון אור ישראל, מאנסי נ.י. תשנ"ו ואילך.

גליון א, גליון ב, גליון ג, גליון ד, גליון ה, גליון ו, גליון ז, גליון ח, גליון ט, גליון י, גליון יא, גליון יב, גליון יג, גליון יד, גליון טו, גליון טז, גליון יז, גליון יח, גליון יט, גליון כ, גליון כא, גליון כב, גליון כג, גליון כד, גליון כה, גליון כו, גליון כז, גליון כח, גליון כט, גליון ל, גליון לא, גליון לב, גליון לג, גליון לד, גליון לה, גליון לו, גליון לז, גליון לח, גליון לט, גליון מא, גליון מב, גליון מג, גליון מד, גליון מה, גליון מו, גליון מז, גליון מח, גליון מט, גליון נ, גליון נא, גליון נב, גליון נג, גליון נד, גליון נה, גליון נו, גליון נז, גליון נח, גליון נט, גליון ס.

אור לי, הר"ר חיים חזקיהו מדיני, שו"ת, אזמיר תרל"ד.

אור צדיקים, הר"ר מאיר פאפירש, הנהגות על סדר היום ודרך סעודה, מלוקט ממנהגי האריז"ל.

האורה, רבינו שלמה יצחקי (רש"י), פסקי דינים, לבוב תרס"ה.

אורות חיים, הר"ר חיים דרוק, ביאור מקיף בענין קביעות היום והלילה, בין השמשות והמסתעף, ירושלים תש"ל.

אורח מישור, הר"ר יוחנן קרעמינצער מקאליש, הגהות על דרכי משה להרמ"א ונדפס עמו, זולצבך תנ"ב.

אורי וישעי, הר"ר אורי שרגא פייבל טויבש, שו"ת, לבוב תרמ"ו.

אורים ותומים, הר"ר יהונתן אייבשיץ, באורים על שו"ע חו"מ, קארלסרוא תקל"ה-ז.

חלק א, חלק ב.

אותיות הרב, הר"ר משה וויינר. ביאור לסי' לו משו"ע אדמו"ר הזקן, עם ספר אותות ומופתים בהלכות סת"ם, ירושלים תשנ"א. (אוצר החכמה)

אז נדברו, הר"ר בנימין יהושע זילבר, שו"ת בהל' שבת ובשאר הלכות, יב כרכים, בני ברק תשל"ג-מד.

חלק א, חלק ב, חלקים ג-ד, חלק ה, חלקים ו-ז, חלק ח, חלק ט, חלק י, חלק יא, חלקים יב-יג, חלק יד

אילם, הר"ר יוסף שלמה דילמדיגו המכונה יש"ר מקנדיאה, בחכמות התכונה והחשבון ועוד, אמשטרדם שפח-ט.

ספר אילם - מעיין חתום - שפח, ספר אילם - שפט.

איסור והיתר, הר"ר יונה אשכנזי.

אליה זוטא (א"ז), הר"ר אליהו שפירא, ביאורים על הלבוש משו"ע אורח חיים.

לבוש התכלת, לבוש החור.

אליה רבה (א"ר), מהנ"ל, חדושים על שו"ע ולבוש חלק אורח חיים.

אלפא ביתא, (נקרא בפי הפוסקים בשם ברוך שאמר), הר"ר יום טוב ליפמן מילהויזן, על אותיות סת"ם, נדפס ב"קובץ ספרי סת"ם", ירושלים תש"ל. (אוצר החכמה)

אמונה ומדע, אגרות כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, בעניני אמונה ומדע, כפר חב"ד תשל"ז. (אוצר החכמה)

אמונת שמואל, הר"ר אהרן שמואל קאידנובר, שו"ת, פפד"מ תמ"ג.

אמירה לנכרי, הר"ר אברהם יהושע השל דרברמדיקר, דיני אמירה לנכרי בשבת ויו"ט, שכירות פועל ואיסור אמירה לישראל וקטן, ירושלים תשנ"ט. (אוצר החכמה)

אמרי אש, הר"ר מאיר אייזנשטאט. שו"ת בד"ח שו"ע, לבוב תרי"ב-אונגוואר תרכ"ד.

אמרי יושר, הר"ר מאיר בהר"ר אהרן יהודה אריק, שו"ת, ב' חלקים, מונקאטש-קראקא תרע"ג-תרפ"ה.

אמרי יעקב, הר"ר יעקב מאיר שטרן, ביאורים על דיני חו"מ מיוסד על שו"ע אדמו"ר הזקן, בני ברק תש"ס.

אנציקלופדיה תלמודית, ע"י חבר מערכת בראשות הר"ר מאיר ברלין והר"ר שלמה יוסף זוין, תל אביב תש"ז ואילך.

אסוקי שמעתתא, הר"ר משה אריה שווארץ, על מסכת ביצה, אונגוואר תרצ"ט.

אפיקי מים, הר"ר יחיאל מנחם מענדל קלמנסון, חדושים בדברי הרמב"ם, ירושלים תשס"ד. (אוצר החכמה)

אפרקסתא דעניא, הר"ר דוד שפערבער מבראשאוו, שו"ת, סאטמאר ת"ש.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

ארבעת המינים, הר"ר משה וויינר, על פי שו"ע אדמו"ר הזקן, ירושלים תשנ"ד. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

הארוך מש"ך, הר"ר שבתי ב"ר מאיר כץ, על טור יו"ד, ברלין תקכז.

ארחות חיים, רבינו אהרן הכהן (מלוניל), הלכות פסוקות מן הפוסקים הראשונים על אורח חיים, ירושלים תשט"ז.

ארץ צבי, הר"ר אריה צבי פראמער, שו"ת וחידושים.

ארצות החיים, הר"ר מאיר לייבוש מלבי"ם, ביאורים על שו"ע או"ח בשם: ארץ יהודה; המאיר לארץ, ירושלים תש"כ.

חלק א, חלק ב.

אשכבתא דרבי, הר"ר משה דובער ריבקין, סיפור הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והנהגתו בימים האחרונים, עם הערות ובאורים, נ.י. תשי"ג.

האשכול, רבינו אברהם אב"ד מנרבונא, ירושלים תרצ"ה-תרח"ץ.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

אשל אברהם, הר"ר אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש, באורים על שו"ע, בהוספות לשו"ע דפוסי ווילנא ואילך.

חלק א, חלק ב.

 

ב

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

באר היטב, הר"ר יהודה טיקטין, לקוטי דינים על שו"ע חאו"ח, נדפס בגליון השו"ע. (ראה שו"ע)

באר יעקב, הר"ר יעקב ברלין, חידושים בד"ח שו"ע עם כללי הש"ס ושו"ת. פיורדא תקכ"ז.

באר יצחק, הר"ר יצחק מפוזנא, שו"ת, ירושלים תשמ"ב.

באר עשק, הר"ר שבתי באר, שו"ת, ויניציאה תל"ד.

באר שבע, הר"ר ישכר בער איילנבורג, תוספות חדשים על כמה מסכתות עם שו"ת.

בדי השלחן (בדה"ש), הר"ר אברהם חיים נאה, ציונים והערות לספרו קצות השלחן, ונדפס עמו, ירושלים תרפ"ו-תשי"ד. (ראה קצות השולחן)

בדי השלחן, הר"ר שרגא פייוול כהן, על שו"ע יו"ד, נ.י. תשנ"א-תש"מ. ועל הל' נדה – נ.י. תשנ"ה.

בדק הבית, הר"ר יוסף קארו, השמטות והגהות לספרו בית יוסף, ונדפס עמו. (ראה טור)

בחיי, רבינו בחיי ב"ר אשר זצ"ל.

בראשית-שמות, ויקרא, במדבר, דברים

בטאון חב"ד, בימה לאנ"ש ותלמידי התמימים, ארץ ישראל תשי"ב-תשל"ג.

חוברת א, חוברת ב, חוברת ג, חוברת ד, חוברת ה, חוברת ו, חוברת ז, חוברת ח, חוברת ט, חוברת י, חוברת יא, חוברת יב, חוברת יג, חוברת יד, חוברת טו, חוברת טז, חוברת יז, חוברת יח, חוברת יט, חוברת כ, חוברת כא, חוברת כב, חוברת כג, חוברת כד, חוברת כה, חוברת כו, חוברת כז, חוברת כח, חוברת כט, חוברת ל, חוברת לא, חוברת לב, חוברת לג, חוברת לד, חוברת לה, חוברת לו, חוברת לז, חוברת לח, חוברת לט, חוברת מ, חוברת מא

ביאורי הלכות – ראה הלכות שחיטה משו"ע אדמו"ר הזקן עם ביאורי הלכות.

ביאורי השלחן, הר"ר חנוך זונדל שימאנאוויטש, על סי' רמג-ז, רנג, רעו, שו-ז ושכה, עם קונטרס ביאורים בדברי שו"ע הרב וקונטרס אחרון ומהדורא בתרא, נ.י. תשס"א.

ביאורים והערות בקו"א לשו"ע רבינו הזקן, הלכות נדה, מאת חברי כולל אברכים שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, נ.י. תש"מ.

בירור הלכה תניינא, הר"ר אברהם יחיאל זילבר, על שו"ע או"ח, בני ברק תנש"א.

אורח חיים, יורה דעה אבן העזר וחושן משפט.

בית אב, הר"ר אברהם אהרן יודלביץ, שו"ת, ווארשא תרנ"ו – נ.י. תר"פ.

בית אב קמא – או"ח, בית אב תנינא, בית אב תליתאי – יו"ד, בית אב חמישאי – יו"ד, בית אב שביעאי – אבן העזר,

בית אברהם, הר"ר אברהם אבלי אב"ד חרסון, חדושי דינים ופלפול וקצת שו"ת על שו"ע, סדילקוב תקצ"ז.

בית אפרים, הר"ר אפרים זלמן מרגליות, שו"ת, ווארשא תרמ"ד.

אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט. על טריפת הריאה.

בית דוד, הר"ר יוסף דוד, באורים בשו"ע או"ח ויו"ד, שאלוניקי ת"ק.

חלק א, חלק ב.

בית הבחירה, רבינו מנחם המאירי, חידושים על הש"ס.

שבת, יומא, סוכה, מועד קטן, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, מכות, עבודה זרה, אבות, נדרים-נזיר-סוטה, גיטין, מקואות, נדה

בית חדש (ב"ח), הר"ר יואל סירקש, חידושים וביאורים על ד' טורים, ונדפס עמו. (ראה טור)

חלק א – אורח חיים, חלק ב – אורח חיים, חלק ג – יורה דעה, חלק ד – יורה דעה, חלק ה – אבן העזר, חלק ו – חושן משפט.

בית חדש, הר"ר יואל סירקש, שו"ת, פפד"מ תנ"ז. ושו"ת ב"ח החדשות: קארעץ תקמ"ה.

שו"ת בית חדש הישנות, שו"ת בית חדש החדשות.

בית יוסף (ב"י), הר"ר יוסף קארו, על ד' טורים, ונדפס עמו. (ראה טור)

בית יעקב, הר"ר יעקב ב"ר שמואל אב"ק צויזמער, שו"ת. דיהרנפורט תנ"ו.

בית לחם יהודה, הר"ר צבי הירש ב"ר עזריאל, על שו"ע יו"ד, ונדפס עמו. (ראה שו"ע יו"ד)

בית מאיר, הר"ר מאיר ב"ר יהודה ליב פוזנר, על שו"ע.

חלקים א-ג, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר.

בית מרדכי, הר"ר מרדכי פרנקל, שו"ת וחדושים, רומניה תרצ"ד.

חלק א

בית רבי, הר"ר חיים מאיר הילמן, תולדות אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, ואדמו"ר הצמח צדק, ברדיטשוב תרס"ב.

בית שאול, הר"ר שאול שו"ב מסאבין, דיני שו"ב ושיעורים, ווארשא תרנ"ז.

בית שלמה, הר"ר שלמה דרימר אבד"ק סקאלא, שו"ת בד"ח שו"ע. לבוב תרל"ז-ח.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

בית שמואל ודוד, הר"ר שמואל צבי הלוי וינפלד, אוסף הגהותיו על גליוני ספריו, ירושלים תש"ו.

בית שמואל, הר"ר שמואל ב"ר ארי שרגא פייבש, על שו"ע אבן העזר. (ראה שו"ע אה"ע)

בכור שור (בכ"ש), הר"ר אלכסנדר סענדר שור, חידושים וביאורים על הש"ס, נדפס עם ספרו שמלה חדשה. (ראה שמלה חדשה)

בן הימין, הר"ר ברוך נחמן איידלמן, שו"ת, ווארשא תרנ"ט.

בני חיי, הר"ר חיים ב"ר מנחם אלגאזי, חדושים על סדר השו"ע, על מס' שבועות וגיטין ועל הרמב"ם, אורטא קאוויי תע"ב.

על סדר השו"ע, על מס' שבועות, סנהדרין, על מס' גיטין והרמב"ם.

בני ציון, הר"ר דוד שפירא, שו"ת, ח"א: ירושלים תרח"צ.

חלק ב

בני שמואל, הר"ר שמואל חיון, חידושים על הטור ושו"ת. שאלוניקי שעג.

בנין שבת, הר"ר חנן ב"ר יעקב כהן, ביאורים במלאכות שבת, ירושלים תשנ"ו.

בעלי הנפש, רבינו אברהם ב"ר דוד (הראב"ד) על כל הל' נדה ומקוואות.

בר ליואי, הר"ר משולם יששכר הורביץ, שו"ת, לבוב תרכ"א-תרל"ב.

ברוך שאמר, הר"ר שמשון ב"ר אליעזר, הגהות על תקון תפילין להר"א מזונשהיים, נדפס ב"קובץ ספרי סת"ם", ירושלים תש"ל.

ברטנורא, פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, על המשנה. (ראה משנה)

ברית הלוי, הר"ר שלמה אלקבץ, ביאור על הגדה של פסח, לבוב תרכ"ג.

ברית יהודה, הר"ר יעקב ישעי' בלוי, ליקוטים וביאורים בהלכות ריבית ועיסקה, ירושלים תשל"ו.

ברית יהודה - עיקרי דין, ברית יהודה

ברכה מציון, הר"ר ברוך בן ציון הכהן רפפורט, שו"ת בד"ח שו"ע, זיטאמיר תרס"ב.

ברכות מהר"ם, רבינו מאיר ב"ר ברוך (מהר"ם) מרוטנבורג, פסקי הלכות ברכות. נדפס אף בתוך ס' תשב"ץ קטן (סימן שכב), ובתוך "תשובות פסקים ומנהגים" שלו (סימן קכט).

ברכי יוסף (ברכ"י), הר"ר חיים יוסף דוד אזולאי (חיד"א), חדושי דינים בד"ח שו"ע.

חלק א, חלק ב.

ברכת אברהם, הר"ר אברהם טריוויש, פלפולים בענין נט"י שחרית, ויניציאה שי"ב.

ברכת הבית, הר"ר אברהם חיים איינהורן, דיני ברכות הנהנין והמצות, בני ברק תשנ"ה.

חלק א – ברכת הנהנין, חלק ב – ברכת המצוות.

ברכת השבת, הר"ר אליהו הלוי פישער, באורים וחדושים בהל' שבת, נ.י. תשנ"ג. (אוצר החכמה)

ברכת ישראל, הר"ר ישראל מתתיהו אויערבאך, כל דיני ברכות ע"ס א"ב, קאלאמעא תרנ"ז.

ברכת כהן, הר"ר טוביה גוטמן רפפורט, שו"ת, פיעטרקוב תרס"ח

ברכת שלום, הר"ר שלום יצחק ב"ר ישעי' שטרנברג, שו"ת בעניני עירובין, גיטין, מקוואות וחדושי תורה, אנטווערפן תר"צ.

ברכת שמעון, הר"ר ברוך שמעון שניאורסאהן, באורי ענינים והערות במסכת שבת, כפר חב"ד תשכ"ה.

שבת ופסחים, ב"ק וב"מ.

הבתים, הר"ר דוד ב"ר שמואל כוכבי, על הרמב"ם, נ.י. תשל"ח.

בית מנוחה ובית הקדש, בית תפלה ובית מנוחה.

 

ג

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

גבורות ה', הר"ר יהודה ליווא (מהר"ל מפראג), דרושים בעניני גאולת מצרים.

גופי הלכות, הר"ר יהושע העשיל וואלהענדלער, חידושי הלכות על שו"ע הל' נדה (בתבנית ספר משנה ברורה), נ.י. תש"מ-ג. (אוצר החכמה)

גלות עליות, ה"ר דוב בער ב"ר שמעון ליפשיץ, באור המשנה והתוספתא ממסכת מקוואות ובאור שיטת הראשונים בהלכה למעשה, ווארשא תרמ"ח.

גלי ים, הר"ר יחיאל מיכל רבינוביץ אבד"ק קאסטאנטין, שו"ת בד"ח שו"ע, פיעטרקוב תער"ב.

גליא רזא (או גלי רזא), הר"ר אברהם מתלמידי האריז"ל, דרושים בסודות התורה, מאהילוב תקע"ב.

גנזי חיים, הר"ר שלמה רייזנער, על שו"ע או"ח. ירושלים תש"נ.

חלק א, חלק ב.

 

ד

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

דבר אמת, הר"ר דוב בער רבינוביץ אב"ד שילעל ופיאטניצא, שו"ת, פאלטאווא תרע"ג.

דבר שמואל, הר"ר שמואל אבוהב, שאלות ותשובות, ויניציאה תס"ב.

דבר שמואל, הר"ר שמואל ברוך אליעזרוב, חדושים ע"מ פסחים, ירושלים תשל"ח. (אוצר החכמה)

פסחים, בבא בתרא, גיטין, קידושין.

דברי אליהו, הר"ר אליהו שמואל שמרלר, שיעורי פסחים וסוכה, ירושלים תש"נ. ועל מסכת שבת – תשנ"ח.

פסחים סוכה, שבת. (אוצר החכמה)

דברי חיים, הר"ר חיים הלברשטם אבד"ק צאנז, שו"ת בד"ח שו"ע, נ.י. תש"מ.

חלק א, חלק ב.

דברי חיים, הר"ר יצחק איציק אויערבאך, על ד"ח שו"ע, ברסלויא תרי"א-ב.

דברי חמודות, ראה לחם חמודות.

דברי טעם, הר"ר אריה ליב האפט מקאנאטאפ, שו"ת, ווארשא תרס"ד.

דברי יציב, הר"ר יקותיאל יהודא הלברשטם מקלויזנבורג, שו"ת בד"ח שו"ע, ארץ ישראל תשנ"ו-נט.

אורח חיים – חלק א, אורח חיים – חלק ב, יורה דעה – חלק א, יורה דעה – חלק ב, אבן העזר, חושן משפט, ליקוטים והשמטות.

דברי ישכר, הר"ר ישכר בער מבענדין, שו"ת, פיעטרקוב תרע"א.

דברי מלכיאל, הר"ר מלכיאל צבי הלוי טננבוים, שו"ת, ווילנא תרנ"א.

חלק א-ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה.

דברי משה, הר"ר משה תאומים מהאראדענקא, שו"ת, מהדו"ק ומהדו"ב, לבוב תרכ"ד – זולקווא תרל"ב.

דברי נחמי', הר"ר נחמיה הלוי גינזבורג מדובראוונא, שו"ת, ווילנא-ווארשא תרכ"ו-תרמ"ז.

דבש מסלע, הר"ר שמואל דוד הלוי אונגר, על הלכות נדה, נ.י. תש"נ. (אוצר החכמה)

דגול מרבבה, הר"ר יחזקאל לנדא מפראג, על ד"ח שו"ע.

דגול מרבבה, דגול מרבבה קמא.

דובב מישרים, הר"ר דובעריש וויידנפעלד מטשעבין, שו"ת, טשעבין תרצ"ז. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב, חלק ג.

דובר בהלכה, הר"ר דוב בער אליעזרוב, בירורים בהלכות נדה ומקואות, והוא ח"ג מספרו מורה בהלכה, ירושלים תשל"ח. (אוצר החכמה)

דובר שלום, הר"ר שלום דובער לוין, הערות וביאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן, ארץ ישראל תשס"ב.

דינא דחיי, הר"ר חיים ישראל בנבנשתי, ביאורים על הסמ"ג, קושטא תק"ב.

חלק א, חלק ב.

דיני הפסק בתפילה, עפ"י שיטת חב"ד, נערך ע"י הר"ר יוסף יצחק איידלמאן, כפר חב"ד תשמ"ט.

דמשק אליעזר, הר"ר אליעזר ב"ר שמואל צבי אבד"ק אפטא, חדושים על מסכת חולין, לובלין ת"ו. (אוצר החכמה)

דעת קדושים, הר"ר אברהם דוד וואהרמאן אבד"ק בוטשאטש, ועמו מקדש מעט, גדולי הקדש, מאת תלמידו הר"ר אורי פייבל הלוי אבד"ק בראדשיין.

מליחה, בשר בחלב, הלכות קטנות, שחיטות וטריפות, ספר תורה, מזוזה.

דעת תורה, הר"ר שלום מרדכי הכהן שבדרון מבערזאן, חידושים ופסקים לשו"ע או"ח, ירושלים תשל"ה.

אורח חיים.

דעת תורה, הר"ר שלום מרדכי הכהן שבדרון, על הל' שחיטה, טאלטשווא תרע"א.

יורה דעה – א, יורה דעה – ב.

דרישה, הר"ר יהושע וולק כץ, על ד' טורים, ונדפס עמו. (ראה טור)

דרך חיים, הר"ר מנחם די לונזאנו, שירים בחכמה, מוסר ומדות משובץ בו פי' בהלכה, לבוב תרצ"א.

דרך מצותיך, הר"ר יהודה רוזאניס, על מנין המצות להרמב"ם עם השגות על ספר החינוך.

דרך תמים, הר"ר אברהם ב"ר ברוך הלוי מבערעזדיב, ביאור על שו"ע הל' תחומים וע"ת, נדפס עם ספרו אות לטובה, ברדיטשוב תרנ"ה.

דרכי החיים, הר"ר יוסף קוטובסקי מו"ץ דק"ק טשעהרין, מקורות, הערות וביאורים על שו"ע או"ח, בדברי הט"ז ומ"א ושו"ע בעל התניא ופרי מגדים, מסודר בסדר א"ב, פיעטרקוב תרמ"ד.

דרכי משה (ד"מ), הר"ר משה איסרליש, על ד' טורים, ונדפס עמו. (ראה טור)

אורח חיים, יורה דעה.

דרשות, הר"ר יהושע אבן שועיב, על התורה ומועדים, קראקא של"ג.

דרשות, רבינו חיים אור זרוע, בשם פסקי הלכה, יו"ל מכת"י, ירושלים תשל"ג.

 

ה

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

הגדה של פסח, עם לקוטי טעמים מנהגים ובאורים, מאת כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, מהדורה חדשה עם הוספות, נ.י. תנש"א.

חלק אחלק ב.

הגהות אשרי (הג"א), הר"ר ישראל מקרעמז, הגהות להל' הרא"ש, ונדפס עמו. (ראה רא"ש)

הגהות מיימוניות (הג"מ), רבינו מאיר הכהן (תלמיד מהר"מ מרוטנברג), על משנה תורה להרמב"ם, ונדפס עמו. (ראה רמב"ם PDF)

הגהות מנהגים, ראה המנהגים (טירנא).

הגהות מרדכי, נדפס עם המרדכי. (ראה מרדכי)

הגהות על שו"ע הל' פסח, הר"ר אברהם אבלי מ"ץ דקיאב, [סדילקאב תק"צ?] -  נדפס מחדש בקובץ יגדיל תורה (ירות"ו) חוברת ט.

הגהות, הר"ר אברהם מפראג, על הטור, ונדפס עמו, [אויגשבורג ש].

הדר תפילין, הר"ר פנחס טולידאנו, בני ברק תשמ"ח. (אוצר החכמה)

ההשלמה, רבינו משולם ב"ר משה ב"ר יהודה מבדריש, המשלים להלכות הרי"ף.

ברכות, שבת, עירובין, פסחים, פסחים יומא, ברכות תענית מגילה, מועד קטןיבמות, סדר נזיקין, חולין.

היום יום, קובץ פתגמים ומנהגים מסודרים לימות השנה מלוקט ומסודר ע"י כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל מליובאוויטש.

היכל הקודש, הר"ר משה ב"ר מימון אלבאז, ביאורי התפלה עפ"י הקבלה, אמשטרדם תי"ג.

הליכות אלי, הר"ר שלמה ב"ר אברהם אלגאזי, כללי התלמוד, ובסופו קצת חידושים בשו"ע, אזמיר תכ"ג.

הלכה ברורה, הר"ר אברהם וילהלם, בירור יסוד טהרת ישראל ובדין הרואה דם בשפופרת ועוד הלכות נדה, ירושלים תשכ"ה. (אוצר החכמה)

הלכה ברורה, הר"ר פנחס אויערבאך, חידושים על שו"ע או"ח, ווילהרמשדורף תע"ז.

הלכה למשה, הר"ר משה ב"ר שמחה בונים הלוי קלוג, שו"ת ופלפולים, ווארשא תרנ"ט.

הלכות ארץ ישראל, הלכות שחיטה לאלדד הדני.

הלכות גדולות (בה"ג), רב שמעון קיארא (וי"א רב יהודאי גאון), ההלכות כסדר התלמוד.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

הלכות ומנהגי רבי שלום מנוישטט, יו"ל עם מבוא מאת הר"ר שלמה י. שפיצר, ירושלים תשל"ז. (אוצר החכמה)

רי"ף, הלכות רב אלפס, רבינו יצחק ב"ר יעקב מפאס, קיצור התלמוד לכל הדינים הנוהגים בזה"ז:

         סדר זרעים: ברכות

         סדר מועד: שבת, עירובין, פסחים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן

         סדר נשים: יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין

         סדר נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה

         סדר קודשים: מנחות – הלכות קטנות, חולין

הלכות שחיטה משו"ע אדמו"ר הזקן עם ביאורי הלכות מאת הר"ר ברוך אלכסנדר זושא וינר, נ.י. תש"נ.

הערות בשו"ע אדמו"ר הזקן, מלוקטים מתוך ספרי האחרונים ע"י כולל אברכים צמח צדק, ירושלים תשל"ז. (אוצר החכמה)

הערות ובאורים (העו"ב), יו"ל ע"י תלמידי ביהמ"ד אהלי תורה, קובץ הערות בלקו"ש, נגלה וחסידות, נ.י. תש"מ ואילך.

אינדקס הערות וביאורים

הערות ובאורים (ירות"ו), בהלכות ברכות הנהנין, מאת חברי כולל אברכים "צמח צדק" ירושלים, ב' חלקים, ירושלים תשל"ג-ה.

חלק א, חלק ב.

הערות ובאורים (ירות"ו), ע"י חברי כולל "צמח צדק", ירושלים תשל"ו-מא.

הלכות שבת (ג), הלכות שבת (ד), הלכות שהי' וחזרה בשבת (ה), הלכות שהי' וחזרה בשבת (ו), הלכות קידוש והבדלה (ז), 

בעניני אורח חיים (ח), הלכות יו"ט (ט), הלכות תערובת חמץ (י), הלכות בדיקת חמץ (יא), הלכות הטמנה (יב).

הערות וביאורים בקונטרס אחרון, הל' שבת דיני אמירה לנכרי, מאת חברי כולל אברכים אשר במלבורן אוסטרליה, תשמ"א. (אוצר החכמה)

הערות לשו"ע אדה"ז הל' פסח, הר"ר אליהו יוסף ריבלין, נעתקו מהגהותיו על גליון השו"ע, נ.י. תשל"ו.

הערכים חב"ד, אנציקלופדיה לחסידות חב"ד. עורך ראשי: הר"ר יואל כהן, נ.י. תשל"א ואילך.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו.

הפסק בתפלה, עפ"י פסקי אדמו"ר הזקן בתוספת כללי חובת העניה, פסקי האחרונים, בירור הלכות וטבלאות מאת הר"ר יואב למברג, לוד תשס"א.

הר המלך, חדושים וביאורים במשנה תורה להרמב"ם, יו"ל ע"י צא"ח נחלת הר חב"ד, ח' כרכים, תשמ"ו-נא.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח.

הר צבי, הר"ר צבי פסח פראנק, תשובות, פסקים וחקרי הלכה, חלק או"ח, ירושלים תשל"ג.

אורח חיים.

הרי בשמים, הר"ר אריה ליבוש הלוי הורביץ, שו"ת מהדו"ת, לבוב תרנ"ז.

התוועדויות, נרשמו ונדפסו ע"י ועד הנחות בלה"ק, רשימת שיחותיו של כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, נ.י. תשמ"ב ואילך.

תשמ"ב – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשמ"ג – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשמ"ד – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.
תשמ"ה –
חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשמ"ו – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשמ"ז – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשמ"ח – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשמ"ט – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תש"נ – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשנ"א – חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד. תשנ"ב – חלק א, חלק ב.

התקשרות, קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד ללימוד תורתו והליכה בדרכיו של כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, תשנ"ו ואילך.

 

ו

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

והזהיר, רבינו חפץ אלוף, הלכות פסוקות לסדר שמות, ווארשא תר"מ.

ויגד משה, הר"ר משה יהודה כץ, קובץ דיני ומנהגי ליל סדר חג הפסח, נ.י. תשל"ד. (אוצר החכמה)

 

ז

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

זהר

בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

זהר חדש, השלמות לזהר, מדרש הנעלם תיקונים זהר שה"ש וקצת איכה ומדרש רות.

הזכרון, הר"ר ישמעאל הכהן, פסקי דינים לפי מסכתות הש"ס, לונדון תשל"ד.

זכרון יוסף, הר"ר חנוך העניך פאק, בירורי הלכות בשו"ע או"ח, ברדיוב תרפ"ט.

זכרון רפאל משה, הר"ר חיים לייזער, באורים על סי' לו שבשו"ע אדמו"ר הזקן, נ.י. תשנ"ז. (אוצר החכמה)

הזכרונות, הר"ר שמואל אבוהב, מנהגים ודינים מסודר ע"ס מ"ע ומל"ת, ונחלק לזכרונות ופרקים.

הזמנים בהלכה, הר"ר חיים בניש, על זמני היום והלילה עם דעות הראשונים ואחרונים, עם התייחסות למציאות האסטרונומית, בני ברק תשנ"ו. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

זקן אהרן, הר"ר אליהו ב"ר בנימין הלוי, שו"ת, קושטא תצ"ד.

זרע אמת, הר"ר ישמעאל ב"ר אברהם יצחק הכהן ממודינא, שו"ת וחידושים, ליוורנו תקמ"ו-נו; ריגיו חש"ד.

חלק א - אורח חיים, חלק ב - יורה דעה, חלק ג - טריפות.

 

ח

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

חבלים בנעימים, הר"ר יהודה ליב גרויבארט, שו"ת בד"ח שו"ע.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה.

חדושי הגהות על הטור, האחים הר"ר יוסף והר"ר מיכאל שמעון מייא. (ראה טור)

חדושי הר"ן, רבינו נסים ב"ר ראובן, על הש"ס.

שבת, ראש השנהמגילה, מועד קטן, גיטין, בבא מציעא, סנהדרין, שבועות, עבודה זרה, חולין, נדה.

חדושי הריטב"א, רבינו יום טוב ב"ר אברהם אשבילי, על הש"ס.

שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, מגילה, מועד קטן, כתובות, גיטין, קידושין, בבא מציעא, בבא בתרא, מכות, עבודה זרה, שבועות, חולין, נדה.

חדושי הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, על הש"ס.

ברכות, שבת, עירובין, פסחים, יומא, סוכה, מועד קטן, חגיגה, תענית, מגילה, יבמות, כתובות, נדרים, סוטה, גיטין, קידושין, בבא מציעא, בבא בתרא, מכות, שבועות, עבודה זרה, סנהדרין, חולין, בכורות, נדה.

חדושי הרשב"א, רבינו שלמה ב"ר אברהם בן אדרת, על הש"ס.

ברכות, שבת, עירובין, ביצה, ראש השנה, מגילה, יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין, בבא מציעא, בבא קמא, בבא בתרא, שבועות, מנחות, חולין, נדה

חדושי רבינו קרשקש, ע"מ גיטין (נדפסו בתחלה ע"ש הריטב"א).

חדושי, רבינו דוד ב"ר ראובן בונפיד, על מסכת פסחים, ירושלים תשל"ח. (אוצר החכמה)

חדות יהושע, הר"ר יהושע הלוי טרייטל, חדושי דינים ולקוטים על שו"ע או"ח ויו"ד, ווארשא תרנ"ד.

חוות יאיר, הר"ר יאיר חיים בכרך, שו"ת, פפד"מ תנ"ט.

חוט השני, שו"ת מהר"ר שמואל בכרך ובנו הר"ר משה שמשון, פפד"מ תל"ט.

חול המועד כהלכתו, הר"ר יקותיאל פרקש, הל' חוה"מ כפי שנתבארו בפוסקים ראשונים ואחרונים, ירושלים תשמ"ז.

חזון נחום, הר"ר נחום ווידנפעלד, שו"ת, בילגוריא תרצ"ט.

חזקוני, הר"ר חזקיה ב"ר מנוח, באור על התורה ועל פירוש רש"י, ונדפס עמם בכמה הוצאות.

חיבור לטהרה, הר"ר מרדכי דוד טברסקי מהורנסטייפל, באור מקיף בהל' נט"י ומקוואות, עם קונ' לחם רב בדין פת הבאה בכסנין, ברדיטשוב תרנ"ח.

חכם צבי, הר"ר צבי ב"ר יעקב אשכנזי, שו"ת חידושים ובאורים.

חכמת שלמה, הר"ר שלמה לוריא (רש"ל), הגהות וחדושים על הש"ס.

חלקת יואב, הר"ר יואב יהושע וינגרטן, שו"ת ובאורים על ד"ח שו"ע, פיעטרקוב תרס"ג.

חלקת יעקב, הר"ר מרדי יעקב ברייש, שו"ת בד"ח שו"ע, מהדורה חדשה, ת"א תשנ"ב.

אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט – ענינים שונים.

חלקת מחוקק, הר"ר משה ב"ר יצחק יהודה ליווא מווילנא, ביאור על שו"ע אה"ע, ונדפס עמו. (ראה שו"ע אה"ע)

חמד משה, הר"ר גדליה משה ב"ר צבי הירש מלאשיץ, פיורדא תקכ"ט.

חמדת ישראל, הר"ר מאיר דן פלאצקי, על ספר המצות להרמב"ם ועוד, פיעטרקוב תרפ"ד-ז.

חלק א, חלק ב.

חמישה חומשי תורה, (ראה תנ"ך)

חנה אריאל, הר"ר יצחק אייזיק הלוי אפשטיין מהאמיל, דרושים ע"ד חב"ד, ברדיטשוב תרע"ב.

בראשית שמות, ויקרא במדבר דברים.

החנוך, מיוחס לרבינו אהרן הלוי (הרא"ה), תרי"ג מצות כסדר הפרשיות מבוארים עם הדינים והמנהגים.

חסד יהושע, הר"ר יהושע גרינוואלד, שו"ת וחידושים, נ.י. תש"ח-כט.

חסידים, רבינו יהודה החסיד.

עם פירוש משנת אברהם: חלק א, חלק ב, חלק ג.

חק יוסף, הר"ר יוסף משה ב"ר דוד מברעסלא, חידושים על הל' פסח ושקו"ט על ספר חק יעקב, אמשטרדם ת"צ.

חק יעקב, הר"ר יעקב ב"ר יוסף רישר, חידושים ובאורים בהלכות פסח, דעסוי תנ"ו.

חקרי הלכות, הר"ר ישראל יצחק פיעקארסקי, הערות וביאורים על שו"ע אדמו"ר הזקן, ט חלקים, נ.י. תשי"ז - תשמ"ט.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט.

חקרי לב, הר"ר רפאל יוסף חזן, על ד' חלקי שו"ע, שאלוניק-ליוורנו תקמ"ז-תקצ"ב.

חקרי מנהגים, הר"ר אליהו יוחנן גוראריה, מקורות, טעמים ועיונים במנהגי חב"ד, ארה"ק תשנ"ט. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

חרדים, הר"ר אליעזר אזכרי, פי' המצות מחולק לפי סדר אברי האדם.

חשב האפוד, הר"ר חנוך דוב פדווה, שו"ת ופלפולים, ירושלים תשכ"ג-לונדון תשל"ז.

חלק א, חלקים ב-ג.

החשמל לאור ההלכה, הר"ר שמואל אהרן יודלביץ, בענין איסור הבערה בהדלקת חשמל בשבת ועוד הלכות הקשורות בחשמל, ירושלים תשי"ד.

 

ט

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

טבעות זהב, הר"ר משה אריה ליב שפירא, ביאורים על ס' קצות החושן, ירושלים תשט"ז – תשכ"ב.

חלק א, חלק ב.

טהרה כהלכה, הר"ר יקותיאל פרקש, הלכות נדה וטהרתה הלכה למעשה, ירושלים תשנ"ח. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

טהרת בת ישראל, הר"ר קלמן כהנא, הלכות נדה וטבילה, מהדורה שמינית, ירושלים תשל"ט.

טהרת ישראל, הר"ר ישראל יצחק ינובסקי, דיני נדה, טבילה ומקואות ועוד.

חלק א, חלק ב.

טור, רבינו יעקב בן הרא"ש, הלכות מחולקים ומסודרים בארבעה טורים.

       אורח חיים – א, אורח חיים – ב, יורה דעה – א, יורה דעה – ב, אבן העזר, חושן משפט – א, חושן משפט – ב.

טורי זהב (ט"ז), הר"ר דוד ב"ר שמואל הלוי, על ד' חלקי שו"ע, ונדפס עמו. (ראה שו"ע)

טל תורה, הר"ר מאיר אריק, הגהות ובאורים על ש"ס בבלי וירושלמי, וינא תרפ"א.

 

י

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

יבין דעת, הר"ר ישראל יהושע מקוטנא, חדושים ובאורים לשו"ע יו"ד עם שו"ת ועוד, פיעטרקוב תרצ"ב.

יגדיל תורה (יגדי"ת), י"ל ע"י חברי כולל אברכים שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ילקוט חידושי רבותינו ותלמידיהם בנגלה וכו', נ.י. תשל"ז - תשמ"ו.

קובץ א, קובץ ב, קובץ ג, קובץ ד, קובץ ו, קובץ ז, קובץ ח, קובץ ט, קובץ י, קובץ יא, קובץ יג, קובץ יד, קובץ טו, קובץ טז, קובץ יז, קובץ יח, קובץ יט, קובץ כ, קובץ כא, קובץ כב, קובץ כג, קובץ כד, קובץ כה, קובץ כו, קובץ כז, קובץ כח, קובץ כט, קובץ ל, קובץ לא, קובץ לב, קובץ לד, קובץ לה, קובץ לו, קובץ לז, קובץ לח, קובץ לט, קובץ מ, קובץ מא, קובץ מב, קובץ מג, קובץ מד, קובץ מה, קובץ מו, קובץ מט, קובץ נ, קובץ נב, קובץ נג, קובץ נד, קובץ נה, קובץ נו, קובץ נז, קובץ נח, קובץ נט, קובץ סא, קובץ סב, קובץ סג, קובץ סד, קובץ סה, קובץ סו, קובץ סז, קובץ סח, קובץ סט, מפתח מאמרים, צילומים וענינים.

יגדיל תורה (יגדי"ת), י"ל ע"י חברי הכולל "צמח צדק", כנ"ל, ירושלים תשל"ז - תשמ"ו.

א – טבת תשל"ז, ב – ניסן תשל"ז, ג – תמוז תשל"ז, ד – תשרי תשל"ח, ה – טבת תשל"ח, ו – ניסן תשל"ח, ז – תמוז תשל"ח, ח – תשרי תשל"ט, ט – טבת תשל"ט, י – ניסן תשל"ט, יא – תמוז תשל"ט, יב – תשרי תש"מ, יג – שבט תש"מ, יד – ניסן תש"מ, טו – תמוז תש"מ, טז – תשרי תשמ"א, יז – טבת תשמ"א, יח – ניסן תשמ"א, יט – תמוז תשמ"א, כ – תשרי תשמ"ב, כא – טבת תשמ"ב, כב – ניסן תשמ"ב, כג – תמוז תשמ"ב, כד – תשרי תשמ"ג, כה – טבת תשמ"ג, כו – ניסן תשמ"ג, כז – שבט תשמ"ו, כח – אלול תשמ"ו, כט – תמוז תשמ"ז.

יגל יעקב, הר"ר חיים מרדכי יעקב גוטליב, שו"ת בשו"ע או"ח, ירושלים תשכ"ד.

חלק א, חלק ב.

יד אהרן, הר"ר אהרן ב"ר משה אלפאנדרי, חידושים על שו"ע ונו"כ, אזמיר תצ"ה-שאלוניקי תקנ"ו.

חלק אחלק בחלק ג - אבן העזראבן העזרמהדורא בתרא לחלק א"ח.

יד אפרים, הר"ר אפרים זלמן מרגליות, על שו"ע או"ח ונדפס עמו. (ראה שו"ע)

יד הקטנה, הר"ר דוב בעריש ב"ר יעקב גוטליב, על שרשי המצות ע"ס הרמב"ם מדע ואהבה. עם ביאור מנחת עני, לבוב תק"ס.

חלק אחלק בחלק ג.

יד מלאכי, הר"ר מלאכי ב"ר יעקב הכהן, כללי הש"ס ופוסקים.

חלק אחלק בחלק ג.

יד שאול, הר"ר שאול ישכר ביק, ביאור מקורות וחידושים על שו"ע אדמו"ר הזקן מסי' א עד סי' כה, ירושלים תרצ"ה.

יחוה דעת, הר"ר עובדיה יוסף, שו"ת, ירושלים תשל"ז-ח.

יכין ובועז, רבי צמח ורבי שמעון בני רבי שלמה דוראן, שו"ת, ליוורנו תקמ"ב.

חלק אחלק ב.

ילקוט כתרי אותיות, הר"ר רפאל אלקריף והר"ר פנחס טולידאנו, ארבעה ספרים נפתחים ומבוא מקיף בעניני צורת האותיות. בני ברק תשנ"ח. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

ילקוט ראובני, הר"ר אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי, ילקוט ממדרשים ומספרי קבלה על התורה.

בראשית שמותויקרא במדבר דבריםדברים.

ילקוט שמעוני, הר"ר שמעון אשכנזי מפראנקפורט, לקט מדרשים על תנ"ך.

חלק א – חמשה חומשי תורהחלק ב – נביאים וכתובים.

ים של שלמה, הר"ר שלמה ב"ר יחיאל לוריא (מהרש"ל). חי' על הש"ס.

ביצה, בבא קמא, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, חולין.

יסוד ושורש העבודה, הר"ר אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, כוונת התפלות של כל השנה, סדר הלימוד ועוד.

יפה מראה, הר"ר שמואל יפה אשכנזי, באורים על ההגדות שבתלמוד ירושלמי, נדפס גם עם ספר אגדות ירושלמי.

היראה, רבינו יונה גירונדי.

יראים, רבינו אליעזר ב"ר שמואל ממיץ (רא"ם), חיבור על מצות התורה.

חלק א, חלק ב.

יש נוחלין, הר"ר אברהם ב"ר שבתי הלוי הורביץ, צוואה לבניו בדברי מוסר, נדפס עמו צוואת נכדו בעל השל"ה.

יש שכר, הר"ר ישכר בער ב"ר פתחי' משה, הדינים שבזוהר מסודרים כסדר השו"ע עם פירוש.

ישועות יעקב, הר"ר יעקב משולם אורנשטיין, חידושים בד"ח שו"ע, לבוב תרכ"ג.

או"ח א-ביורה דעהאבן העזר.

ישמח חיים, הר"ר שלמה חיים ברוין, ביאור על שו"ע הלכות ריבית, ח"א: נ.י. תשנ"ט.

הישר, רבינו יעקב תם, חידושים על מסכתות ופסקים עם תשובות.

הישר, שו"ת.

ישראל והזמנים, הר"ר ישראל דוד הארפענעס, על עניני זמני היום והלילה ומצות התלויות בהם, נ.י. תשמ"ג.

 

כ

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

כבוד חכמים עטרת פז, קובץ לחידושי תורה לכבודו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש בהגיעו לשנת הפ"ז, ארה"ק תשמ"ט. (אוצר החכמה)

כבוד מלכים, חדושים וביאורים מגדולי ישראל ע"מ פסחים לכבודו של כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, בסופו קובץ ענינים ע"מ פסחים מהר"ר חנניה יוסף אייזנבך, ארץ ישראל תשס"ג. (אוצר החכמה)

כוכב מיעקב, הר"ר יעקב ווידנפעלד, שו"ת, ווארשא תרצ"ג.

כוננת מישרים, הערות ובאורים בשו"ע אדה"ז הל' אמירה לנכרי, הוצאה ועירובין, יו"ל ע"י כולל אברכים "צמח צדק", בעריכת הר"ר יוסף יצחק סילברמן, ירושלים תש"ס. (אוצר החכמה)

כינוס תורה, דברי תורה שנאמרו בכינוסי-תורה שהתקיימו בביהמ"ד של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, נ.י. תשכ"ז ואילך.

קובץ א, קובץ ב, קובץ ג, קובץ ד, קובץ ה, קובץ ו, קובץ ז, קובץ ח, קובץ ט, קובץ י, קובץ יא, קובץ יב, קובץ יג, קובץ יד, קובץ טו, קובץ טז, קובץ יז, קובץ יח, קובץ יט, קובץ כ.

כל בו, יש המייחסים אותו לרבינו אהרן הכהן (מלוניל), פסקי דינים ממחבר קדמון.

כללי אמירה לנכרי, הר"ר מתתיהו מאיר יהודה הלוי פפא, איסור אמירה לנכרי בשבת ובשאר איסורים עם טעמים ומקורות, בני ברק תש"ס. (אוצר החכמה)

כללי הפוסקים וההוראה, הר"ר יקותיאל פרקש, מלוקט משו"ע אדמו"ר הזקן ומתשובותיו, כפר חב"ד תנש"א. (אוצר החכמה)

כנסת הגדולה, עם שיירי כנסת הגדולה, הר"ר חיים ב"ר ישראל בנבנשתי, הדינים המחודשים מזמן הב"י עד זמנו, ע"ס ד"ח שו"ע, ליוורנו תי"ח - קושטא תפ"ט.

אורח חיים, אורח חיים – שיירי כנסת הגדולה, יורה דעה - חלק א, יורה דעה -  חלק ב, יורה דעה - חלק ג, יורה דעה -  חלק ד, יורה דעה – שיירי כנסת הגדולה, אבן העזר, חושן משפט.

כנסת ישראל, הר"ר ישראל ב"ר יוסף ששון, שו"ת, ליוורנו תרט"ז.

כסף משנה (כ"מ), הר"ר יוסף קארו, ביאור על משנה תורה להרמב"ם, ונדפס עמו. (ראה רמב"ם)

כפר חב"ד, שבועון חסידי חב"ד, יו"ל בארה"ק.

כתבי ר' אייזיק, הר"ר אייזיק שוויי, חדושים על ש"ס ופוסקים, נ.י. תש"נ-ג.

חלק א, חלק ב.

כתר שם טוב, הר"ר אברהם ב"ר אלכסנדר מקולוניא, פי' שם המפורש ע"ד הקבלה, אמשטרדם תק"ע.

כתרי אותיות תפילין, רבינו יהודה החסיד, קבלת צורת האותיות, נדפס ב"קובץ ספרי סת"ם", ירושלים תש"ל. (אוצר החכמה)

 

ל

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

לאור ההלכה, הר"ר שלמה יוסף זוין, בעיות ובירורים, ירושלים תש"ו. (אוצר החכמה)

לבוש מרדכי, הר"ר משה מרדכי אפשטיין, שו"ת, ירושלים תש"ו.

לבוש, הר"ר מרדכי יפה, על ד"ח השלחן ערוך ועוד.

חלק א - לבוש התכלת, חלק ב - לבוש החור, חלק ג - לבוש עטרת זהב, חלק ד - לבוש הבוץ והארגמן, חלק ה - לבוש עיר שושן.

לבושי שרד, הר"ר דוד שלמה אייבשיץ, באור על שו"ע או"ח ויו"ד.

אורח חיים – חלק א, אורח חיים – חלק ב, יורה דעה.

להורות נתן, הר"ר נתן געשטעטנער, שו"ת, בני ברק תשל"ג-מו.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט, חלק י, חלק יא, חלק יב, חלק יג, חלק יד, חלק טו.

לוח ארש, הר"ר יעקב עמדין (יעב"ץ), דקדוקי המילים בסדר התפלה, אלטונא תקכ"ט.

לחם הפנים (לה"פ), הגהות והערות לקיצור שו"ע, ונדפס עמו (בהוצאות שעם מסגרת השלחן).

לחם הפנים, הר"ר משה יקותיאל קויפמאן, על שו"ע יו"ד, הענא תע"ו.

לחם ושמלה, הר"ר שלמה גאנצפריד, הלכות נדה, טבילה ומקואות, לבוב תרכ"א.

לחם חמודות (ל"ח), הר"ר יום טוב ליפמן הלר, פי' על הרא"ש, ונדפס עמו (בשם דברי חמודות). (ראה רא"ש)

לחם משנה, (ראה רמב"ם)

לחם רב, הר"ר שמואל ב"ר יוסף מלובלין, אסיפת דינים שנשמטו משו"ע או"ח, פראג שס"ט.

לחם שלמה, הר"ר שלמה זלמן ערנרייך משאמלוי, שו"ת.

אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר.

לקוטי האור, הר"ר אריה ליב דיין מלובלין, ביאור הל' קידוש החודש להרמב"ם, לובלין תכ"ז.

לקוטי הפרדס, ראה הפרדס.

לקוטי דיבורים, משיחותיו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, מתורגמים ללה"ק כפר חב"ד תשמ"ט.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה.

לקוטי לוי יצחק, הר"ר לוי יצחק שניאורסאהן, הערות לזהר, לקוטים על פסוקים ומארז"ל ואגרות, נ.י. תש"ל-תשל"ב.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

לקוטי מהרי"ח, הר"ר ישראל חיים פרידמן, באורים על התפלות עם דינים ומנהגים לכל השנה.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

לקוטי מהרי"ט, הר"ר יום טוב נעטיל ברונשפיגל, באורים על הל' נט"י וברכת הנהנין, ונדפס עמם, פיעטרקוב תרע"א.

לקוטי סופר, הר"ר יוסף ליב סופר, על תרי"ג מצות, פאקש תרע"ג.

חלק א, חלק ב.

לקוטי סיפורים, הר"ר חיים מרדכי פרלוב, זכרונות סיפורים ופתגמים מרבותינו הקדושים, נ.י. תשנ"ב.

לקוטי שיחות (לקו"ש), כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, על פרשיות השבוע חגים ומועדים, נ.י. תשכ"ב ואילך.

א (בראשית, שמות, ויקרא), ב (במדבר, דברים), ג (בראשית, שמות, ויקרא), ד (במדבר, דברים), ה (בראשית), ו (שמות), ז (ויקרא), ח (במדבר), ט (דברים), י (בראשית), יא (שמות), יב (ויקרא), יג (במדבר), יד (דברים), טו (בראשית), טז (שמות), יז (ויקרא), יח (במדבר), יט (דברים), כ (בראשית), כא (שמות), כב (ויקרא), כג (במדבר), כד (דברים), כה (בראשית), כו (שמות), כז (ויקרא), כח (במדבר), כט (דברים), ל (בראשית), לא (שמות), לב (ויקרא), לג (במדבר), לד (דברים), לה (בראשית), לו (שמות), לז (ויקרא), לח (במדבר), לט (דברים).

לקוטי תורה (לקו"ת), כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, מאמרים על התורה (ויקרא-דברים), מועדים ושיר השירים.

לקט הקמח, הר"ר משה חאגיז, קיצור משו"ת וחדושי דינים על שו"ע, כהוספה על ספר פנים חדשות להר"ר יצחק ישרון, נדפס עם כו"כ הוצאות השו"ע.

קיצור משו"ת, יורה דעה, לקט הקמח עם פנים חדשות.

לקט יושר, הר"ר יוסף ב"ר משה.

אורח חיים, יורה דעה.

לקט ציונים והערות לשו"ע אדמו"ר הזקן, מאת הר"ר לוי ביסטריצקי, כפר חב"ד תשמ"ב-ו. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

לשכת הסופר, הר"ר שלמה גאנצפריד, הערות וחקירות לספרו קסת הסופר, על דיני כתיבת סת"ם ומגלת אסתר, ומצורף אליו.

 

מ

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

המאור, רבינו זרחיה ב"ר יצחק הלוי (הרז"ה), על הרי"ף, ונדפס עמו. (ראה רי"ף)

מאור עינים, הרה"ק ר' מנחם נחום מטשערנאביל, דרושים עה"ת ולקוטים, סלאוויטא תקנ"ח.

המאורות, רבינו מאיר ב"ר שמעון מנרבונא, חידושים על מסכת ברכות יו"ל מכת"י, נ.י. תשכ"ד.

מאורי אש, הר"ר שלמה זלמן אויערבאך, חקרי הלכות וחדושים בענינים הקשורים לענין מאור האלקטריא בשוי"ט, ירושלים תרצ"ה.

מאיר עיני סופרים, הר"ר דובער קרסיק מקארעלעוויץ, הלכות סת"ם וגיטין.

מאירת עיניים, המכונה בקיצור "סמ"ע", הר"ר יהושע פלק בן אלכסנדר הכהן. (ראה שו"ע חו"מ)

מאמר מרדכי, הר"ר מרדכי כרמי, חדושים על או"ח, ליוורנו תקמ"ד.

חלק א, חלק ב.

מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים,

ס' המאמרים - המשך תער"ב, כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער (מוהרש"ב) מליובאוויטש, המשך מאמרים מהשנים תער"ב-תרע"ו, נ.י. תשל"ז.

ס' המאמרים - מלוקט, כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, מאמרים שהוגהו על ידו ונדפסו בקונטרסים בודדים, ואח"כ בששה כרכים, נ.י. תשמ"ז ואילך.

חלק א - תשרי-חשוןחלק ב - כסלו-שבטחלק ג - אדר-סיוןחלק ד - תמוז-אלול.

מאסף לכל המחנות, הר"ר יחיאל מיכל הלוי גאלד, על שו"ע או"ח (עד סי' מה), מונקאטש תרצ"ז.

חלק אחלק ב.

מבית חיינו, קובצי חדושי תורה היו"ל לכבוד י"א ניסן ע"י תלמידי ישיבת תות"ל המרכזית בנ.י. תש"ס...

חלק אחלק בחלק ג.

מגדל עז, מאמרי תורה וחסידות מאת נשיאי חב"ד ותלמידיהם, נאספו ע"י הר"ר יהושע מונדשיין, כפר חב"ד תש"מ.

מגיד מישרים, הר"ר יוסף קארו, מה שגילה לו מגיד משמים על התורה, רות, ישעיה, תהלים ומשלי, פתח תקוה תש"נ.

מגילת ספר, הר"ר אוריאל הלוי איזנטל, באורים בהלכות נדה, ירושלים תשמ"ב. (אוצר החכמה)

מגיני השלחן, הר"ר יעקב חיים דייטש, על דיני בציעת הפת ודיני הסעודה, נ.י. תשנ"ז.

מגיני שלמה, הר"ר יהושע ב"ר יוסף, ישובים לקושיות בעלי התוס' על פרש"י, אמשטרדם תע"ה.

מגן אבות, הר"ר שמעון ב"ר צמח דוראן, פירות על פרקי אבות.

מגן אברהם (מ"א), הר"ר אברהם אבלי גומבינר, על שו"ע או"ח, ונדפס עמו. (ראה שו"ע)

מגני אברהם, הר"ר אברהם צבי ברודנא, חדושים בש"ס ובשו"ע, ירושלים תרפ"ו.

מדרכי הקונטרס, קו"א של שו"ע הרב בעל התניא עם ביאור מהר"ר יהודה אריה לב, כרך א על הלכות פסח ויו"ט, כרך ב על יו"ד וחו"מ, ארץ ישראל תשנ"ו-ט. (אוצר החכמה)

הלכות תלמוד תורה, הלכות פסח ויו"ט.

מדרש הגדול, הר"ר דוד עדני, מדרשים על התורה, ירושלים תש"ז-תשל"ו.

בראשית, שמות-א, שמות-ב.

מדרש הנעלם, ראה זוהר חדש.

מדרש לקח טוב, המכונה בשם פסיקתא זוטרתא, על התורה, רבינו טוביה ב"ר אליעזר.

בראשית שמות, ויקרא במדבר דברים, חמש מגילות.

מדרש רבה בראשית שמות ויקרא, במדבר דברים, חמש מגילות

מדרש שוחר טוב, על תהלים, נק' גם מדרש תהלים.

מדרש תהלים, המכונה בשם מדרש שוחר טוב.

מדרש תנאים, על ספר דברים, מלוקט מתוך מדרש הגדול, ברלין תרס"ח-ט.

מהר"ם חלאוה, הר"ר משה חלאוה, על מסכת פסחים, ירושלים תשל"ב.

מהרי"ל, הר"ר יעקב ב"ר משה הלוי מולין, מנהגי ק"ק אשכנז לכל השנה.

המודיע, שבועון אורטודוכסי, פאלטאווא תר"ע-ד. (הספרייה הלאומית)

המוסר, הר"ר יהודה כלץ, בעניני המצות והתפלות מוסר ומדות, עם הגהות סודות עפ"י הזהר על הדינים, מנכדו הר"ר משה כלץ.

המועדים בהלכה, הר"ר שלמה יוסף זוין, היסודות ההלכתיים של כל חג ומועד, מהדורה חדשה עם הוספות, ירושלים תש"מ. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

מור וקציעה, הר"ר יעקב עמדין, חי' הלכות על שו"ע או"ח, אלטונא תקכ"א-ח.

חלק א, חלק ב.

מורה נבוכים, רבינו משה בן מימון (הרמב"ם).

מוריה, ירחון תורני לדברי הלכה ומחשבה, ירושלים תשכ"ט ואילך. (אוצר החכמה)

מחזה אברהם, הר"ר אברהם מנחם הלוי שטיינבערג, שו"ת, בראדי תרפ"ז.

חלק א, חלק ב.

מחזור ויטרי, רבינו שמחה מויטרי מתלמידי רש"י, דינים ומנהגים לכל השנה, ירושלים תשכ"ג.

המחכים, רבינו נתן ב"ר יהודה, הלכות השייכות לש"ץ בסדר התפלה, ירושלים תשכ"ח.

מחנה אפרים, הר"ר אפרים נבון, שו"ת וחידושים על הרמב"ם, מהדורה מחודשת, ארץ ישראל תשמ"ו.

חלק א, חלק ב.

מחנה יוסף, הר"ר חנניה יוסף אייזנבך, חדושים ובאורים בש"ס, ברמב"ם, בשו"ע ושו"ע אדמו"ר הזקן, ארץ ישראל תשל"ט ואילך. (אוצר החכמה)

מחשבות בעצה, הר"ר יעקב נתן ווייסמן, חדושי עצות בדיני השו"ע, ברדיטשוב תרס"ב.

מחשבת חיים, הר"ר משה חיים שמרלר, שיעורים בירורי הלכה ושו"ת, ירושלים תשנ"ט. (אוצר החכמה)

מטה יהודה, הר"ר יהודה עייאש, חי' על שו"ע או"ח, ליוורנו תקמ"ג.

חלק א, חלק ב.

מטה יוסף, הר"ר יוסף ב"ר משה הלוי נזיר, שו"ת בד"ח שו"ע, קושטא תע"ז-תפ"ו.

חלק א, חלק ב.

מטה משה, הר"ר משה אב"ד פרעמסלא, דינים ומנהגים בתורה עבודה וגמ"ח, ירושלים תשל"ח.

מי טל, הר"ר יחיאל מנחם מענדל קלמנסון, יסוד איסור המלאכות בשבת, ירושלים תשנ"ט-סא. (אוצר החכמה)

מים חיים, הר"ר חזקיה ב"ר דוד די סילוא, חי' על הש"ס ורמב"ם ושו"ת, אמשטרדם ת"צ.

מים עמוקים, כולל שו"ת למוהר"ר אליהו מזרחי ומוהר"ר אליהו אבן חיים ועוד, ויניציאה ת"ז.

מכילתא

מכירת חמץ בערב קבלן, הר"ר יוסף יצחק בעלינאוו, תקנת אדמו"ר הזקן עם פיענוח ומ"מ עם ביאורים להסיר הקושיות על זה, נ.י. תשמ"ה.

מכירת חמץ כהלכתו, הר"ר שמואל אליעזר שטרן, פסקים, חקרי הלכות ובירורים בעניני מכירת חמץ, בני ברק תשמ"ט. (אוצר החכמה)

מכלול, רבינו דוד קמחי (הרד"ק), דקדוק.

המכריע, רבנו ישעיה ב"ר מאלי הזקן די טראני (רי"ד), צ"ב ערכים, פסקים והלכות, יו"ל עפ"י כת"י ודפוס ראשון, ירושלים תשנ"ח.

המכתם, רבינו דוד ב"ר לוי מנרבונא, חדושים ע"מ ברכות, יו"ל מכת"י בספר גנזי ראשונים, ירושלים תשכ"ז. (אוצר החכמה)

מלבושי יום טוב, הר"ר יום טוב ליפמן הלר, השגות וחדושים על הלבוש או"ח, ווארשא תרנ"ה-ז.

חלק א, חלק ב.

מלחמות ה', רבינו משה ב"ר נחמן (הרמב"ן), על הרי"ף, ונדפס עמו. (ראה רי"ף)

המלך במסיבו, ראשי פרקים ורשימות מתוכן דברי כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש בעת סעודות החג תש"י-תשל"א, בעריכת הר"ר מרדכי מנשה לאופר, כפר חב"ד תשנ"ג. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

מלמד להועיל, הר"ר דוד צבי הופמן, שו"ת על ג"ח שו"ע, נ.י. תשי"ד.

המנהגות, רבינו אשר מלוניל, בתוך "ספרן של ראשונים", ירושלים תרצ"ה. (אוצר החכמה)

מנהגי מהרא"ק, הר"ר אברהם קלויזנר, ירושלים תשל"ח.

המנהגים - חב"ד, נלקט ע"י הר"ר מנחם זאב גרינגלס וע"י הר"ר יהודה ליב גרונר, מנהגי חב"ד, נ.י. תשכ"ו.

המנהגים, הר"ר יצחק אייזיק טירנא, דינים ומנהגים לכל השנה, עם הגהות מנהגים, ירושלים תשל"ט.

המנהיג, רבינו אברהם ב"ר נתן הירחי (מלוניל), יו"ל עפ"י דפוס ראשון וכת"י, ירושלים תשל"ח.

המנוחה, רבינו מנוח מנרבונה, פירוש על הרמב"ם הל' תפלה וברכות, ירושלים תש"ל.

מנורה הטהורה, הר"ר עוזיאל מייזליש, פלפולים וחידושים בשו"ע הל' שבת, לבוב תרמ"ג-ד.

מנורת המאור, רבינו יצחק אבוהב הספרדי, מאמרי מוסר מלוקט מש"ס ומדרש.

מנורת המאור, רבינו ישראל ב"ר יוסף אלנקווא, מוסר השכל, ירושלים תשל"ב.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

מנחת איש, הר"ר אברהם ישעי' שפירא, על הלכות ריבית, בני ברק תשס"ג.

מנחת אלעזר, הר"ר חיים אליעזר שפירא אבד"ק מונקאטש, שו"ת.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה – לקוטי תשובות, מפתחות, קונטרס שירי מנחה.

מנחת חינוך, הר"ר יוסף בן משה, באבד.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

מנחת יוסף, הר"ר חיים יוסף פרעגער, באור על שו"ע הל' שו"ב – ונדפס עמו, ח"ב על הל' טריפות הריאה, ווארשא תרמ"ה.

מנחת יעקב, הר"ר יעקב רישר, פירוש על ספר תורת חטאת להרמ"א –  ונדפס עמו.

מנחת יצחק, הר"ר יצחק יעקב ווייס, שו"ת, לונדון-ארה"ק תשט"ו ואילך.

חלק א-ב, חלק ג-ד, חלק ה-ו, חלק ז-ח, חלק ט-י.

מנחת כהן, הר"ר אברהם כהן פימינטיל, כולל: מבוא השמש (בעניני זמני היום בהלכה), התערובות, ומשמרת השבת, אמשטרדם תכ"ח.

מנחת פתים, הר"ר מאיר ב"ר אהרן יהודה אריק, הגהות על שו"ע או"ח ונדפס עם חידושיו ע"מ סוטה.

אורח חיים.

מסגרת השלחן, הר"ר חיים ישעיה הכהן הלברסברג, הוספות לקצור שלחן ערוך, ונדפס עמו.

מסכת סופרים

מעגלי צדק, פירוש על המחזור, ונדפס עמו.

מעדני מלך, הר"ר יום טוב ליפמן הלר, פירוש על הרא"ש, ונדפס עמו בשם מעדני יום טוב. (ראה רא"ש)

מעיל צדקה, הר"ר יונה לנדסופר, שו"ת, פראג תקי"ז.

מעמדות, ויניציאה ש"ה.

מערכת האלקות, רבינו פרץ הכהן, מערכות ושערים בקבלה, עם פי' מנחת יהודה לה"ר יהודה חייט. פירארה שי"ח.

מעשה טוביה, הר"ר טוביה כץ הרופא ממיץ, חקירות בענינים שונים ובעניני רפואה, ויניציאה תס"ז.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

מעשה רוקח, הר"ר מסעוד חי ב"ר אהרן רוקח, על הרמב"ם, ויניציאה תק"ב - ליוורנו תרכ"ג.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

המצות, רבינו משה בן מיימון (הרמב"ם).

מצות גדול (סמ"ג), רבנו משה מקוצי, על כל מצות עשה ומצות לא תעשה.

מצות קטן (סמ"ק), רבינו יצחק ב"ר יוסף מקורביל, על כל המצות הנוהגים בזה"ז, בשם "עמודי גולה", עם הגהות רבינו פרץ ב"ר אליהו.

מצת שמורים, הר"ר נתן שפירא, על ברכות השחר וציצית ותפילין עפ"י הסוד.

מקבציאל, רבעון תורני, בעריכת הר"ר א. ישראל, ירושלים. (אוצר החכמה)

מקדש מעט, הר"ר אורי פייבל הלוי אבד"ק בראדשין, נלוה לספר דעת קדושים. (ראה דעת קדושים)

מקוה ישראל, הר"ר צבי הירש גרודזנסקי, הלכות מקואות, שיקאגו תרנ"ח.

מקוה מים, הר"ר ירמיה כ"ץ, ברורי הלכה וסידור שיטות בענין מקואות בזמננו, ירושלים תשס"ב.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

מקום שמואל, הר"ר שמואל ב"ר אלקנה, שו"ת, אלטונה תצ"ח.

כרך א, כרך ב.

מקור הברכה, הר"ר גבריאל קרויס, על הל' ברכת הנהנין, לונדון תשל"ז. (אוצר החכמה)

מקור חיים (מקו"ח), הר"ר חיים הכהן, על שו"ע או"ח ועוד: טור אודם; טור פטדה; טור ברקת, טור ברקת; טור יהלום, אמשטרדם תט"ו.

מקור חיים (מקו"ח), הר"ר יאיר חיים בכרך, על שו"ע או"ח, ירושלים תשמ"ב. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב.

המקח והממכר, רבנו האי ב"ר שרירא גאון, דיני מקח וממכר, ויניציאה שס"ב.

המקנה, הר"ר ישראל יצחק ינובסקי, הלכות קנינים ושטר מכירת חמץ עם פירוש באר יצחק, בילגורייא תר"ע.

המקצועות, שרידי פסקי הלכות מיוחסות לרבינו חננאל ב"ר חושיאל, ירושלים תש"ז.

מקראי קודש, הר"ר צבי פסח פראנק, פסקים וחקרי הלכות, ירושלים תשל"ד...

מראה איש, הר"ר אהרן ישעיה בלוי, הערות, ביאורים וחידושים בכמה סוגיות הש"ס והפוסקים מעניני יו"ד וקדשים, ירושלים תשל"ד.

מראי מקומות וציונים, הר"ר ניסן מאנגעל, הר"ר מרדכי שמואל אשכנזי והר"ר לוי ביסטריצקי, לשלחן ערוך אדמו"ר הזקן, נ.י. תשכ"ט ואילך.

הר"ר ניסן מאנגעל – אורח חיים וסדר נטילת ידים לסעודה, רבית ועסקא, חושן משפט. הר"ר מרדכי שמואל אשכנזי – אורח חיים. הר"ר לוי ביסטריצקי – יורה דעה, סדר ברכת הנהנין.

מרגליות דוד, הר"ר דוד גליק, על הלכות עירובין, יו"ט ודיני או"ה, נ.י. תשס"ב.

מרדכי, רבינו מרדכי ב"ר הלל אשכנזי, על התלמוד והרי"ף, ונדפס עמו.

ברכות, שבת, עירובין, פסחים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תעניתמגילה, מועד קטן, יבמות, כתובות, גיטיןקידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, מנחות – הלכות קטנות, חולין, נדה ומקואות.

משא מאיר, הר"ר מאיר אהרן, שו"ת וחקרי הלכות וביאורים בש"ס ושו"ע ופוסקים באו"ח ויו"ד, ארץ ישראל תשנ"ד-תש"ס.

משאת בנימין, הר"ר בנימין אהרן ב"ר אברהם סלניק, שו"ת וחדושים, מיץ תקל"ו.

משיב דבר, הר"ר נפתלי צבי ברלין, שו"ת, ווארשא תרנ"ד

משמרת שלום, אדמו"ר מקוידנוב -הר"ר שלום פערלאוו, על או"ח והל' מילה ופדה"ב עם מנהגים, ווארשא תרע"ג.

משנה ברורה, (עם באור הלכה ועם שערי ציון), הר"ר ישראל מאיר הכהן מראדין, פירוש על שו"ע או"ח, ונדפס עמו.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו.

משנה הלכות, הר"ר מנשה הקטן קליין, שו"ת בד"ח שו"ע ובכמה מקצועות הש"ס, נ.י. תשכ"א ואילך. (חב"דבוקס)

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט, חלק י, חלק יא, חלק יב, חלק יג, חלק יד, חלק טו, חלק טז, חלק יז, מפתח כללי.

משנה שכיר, הר"ר ישכר שלמה טייכטל, שו"ת בד"ח שו"ע, ירושלים תשל"ד.

משנה שלמה, הר"ר שלמה הכהן גראס, שו"ת, בירורי הלכה וחידושים, ירושלים תשנ"א. (אוצר החכמה)

משנת אברהם, הר"ר אברהם ב"ר צבי, כולל הלכות סת"ם מלוקט מפי ספרים וסופרים ושו"ת, זיטאמיר תרכ"ח.

משנת אליעזר, הר"ר אליעזר פרידמן, על יו"ד הלכות נדה והוא הוספות על ספר חוות דעת, לובלין תרצ"ג.

משנת חכמים, הר"ר משה חאגיז, תוכחת מוסר, וואנזבעק תצ"ג.

משנת חסידים (מ"ח), הר"ר רפאל עמנואל חי ריקי, קיצור כוונות התפלה מכתבי האריז"ל מחולק למסכתות.

משפט צדק, הר"ר מאיר מלמד, שו"ת.

ח"ב

משפטי שמואל, הר"ר שמואל קלעי, שו"ת, ויניציאה שנ"ט.

המתרגם, באור מלות הלועזיות שבפרש"י ותוספות, נדפס בסוף כל מסכת.

 

נ

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

נגיד ומצוה, הר"ר יעקב חיים צמח, כוונת המצות עפ"י האריז"ל.

נהורא דאורייתא, הר"ר יהושע פאלק זאב וולפסון, לבאר הל' ת"ת להרמב"ם על יסוד דברי אדמו"ר הזקן בהל' תלמוד תורה שלו, [לבוב] חש"ד.

נהר שלום, הר"ר שבתי ב"ר אברהם וינטורה, חדושי הלכות על שו"ע או"ח, אמשטרדם תקל"ה.

נועם, במה לבירור בעיות בהלכה בעריכת הר"ר משה שלמה כשר, ירושלים תשי"ח ואילך.

א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה.

נזר ישראל, הר"ר ישראל מתתיהו אויערבאך, על הל' שבת, יו"ט וחוה"מ, לבוב תר"נ.

נחלת יהושע, הר"ר גרשון קורצער, שו"ת, לבוב תרצ"ד.

נחלת יהושע, הר"ר יוסף הלוי קאדקאווסקא, שו"ת. זיטאמיר תר"כ.

נחלת צבי, הר"ר צבי הירש ב"ר יוסף כץ, פירוש על שו"ע או"ח (עם עטרת צבי), קראקא ת"ו-ט.

נחלת שבעה, הר"ר שמואל ב"ר דוד משה הלוי, ח"ב: שו"ת, פיורדא תנ"ב.

נטעי גבריאל, הר"ר גבריאל ציננער, ליקוט דינים ומנהגים, נ.י. תשמ"ד ואילך.

דיני ומנהגי ערב פסח שחל בשבת, אבילות – א, אבילות – ב, ארבעת המינים, בין המצרים – א, בין המצרים – ב, מילואים והוספות על הלכות בין המצרים, שמיטת כספים ופרוזבול, הלכות והליכות בר מצוה, חג הסוכות, חג השבועות, חנוכה, יום הכיפורים, יום טוב – א, יום טוב – ב, יחוד, נשואין – א, נשואין – ב, פורים, פסח – א, פסח – ב, פסח – ג, ראש השנה, כתיבת והכנסת ספר תורה, , נדה – א, נדה – ב, נדה – ג, פורים המשולש וערב פסח שחל בשבת, שידוכים ותנאים, תגלחת הילדים הולכתם לחדר וסעודת החומש.

נימוקי אורח חיים, הר"ר חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש, חדושי הלכות והגהות על או"ח, טארנא תר"צ.

נימוקי יו"ט, שלחן ערוך הרב – הלכות יו"ט, עם ביאורים ומ"מ לקונטרס אחרון מאת הר"ר שמואל  ראטה, בני ברק תשס"ג. (אוצר החכמה)

נימוקי יוסף, רבינו יוסף חביבא, פירוש על הרי"ף, ונדפס עמו. (ראה רי"ף)

נעם אליעזר, הר"ר אליעזר הכהן בן פורת, פלפולים בשו"ע או"ח, בני ברק תשנ"ב. וציוני מקורות ופיענוחים לקו"א שבשו"ע אדמו"ר הזקן חלק חו"מ, וביאורי ענינים המסתעפים, בני ברק תשנ"ח.

אורח חיים חלק א, יורה דעה חלק א ואורח חיים חלק ב, ציוני מקורות ופיענוחים לקו"א שבשו"ע אדה"ז, אור משה ספר תורת חיים ונעם אליעזר אבן העזר.

נקודות הכסף, הר"ר שבתי ב"ר מאיר כ"ץ (הש"ך), השגות על ספר הט"ז.

הנר, רבינו זכריה אגמאתי, על מסכת ברכות, ירושלים תשי"ח.

 

ס

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

סגולת אברהם, קובץ ד"ת לזכר הר"ר אברהם אלעזר הלוי סג"ל, תל אביב תשנ"ט. (אוצר החכמה)

סדור האריז"ל, בשם: סדור קול יעקב, כפי אשר סדרו הר"ר יעקב קאפיל ליפשיץ, סלאוויטא תקס"ד.

סדור האריז"ל, בשם: סדר תפלה מכל השנה עם כוונות האריז"ל עם הגהות הר"ר שבתי מראשקוב, קארעץ תקנ"ד-ה.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

סדור היעב"ץ, הר"ר יעקב בן צבי עמדין.

חלק א – עמודי שמים, חלק ב - שערי שמים.

סדור רבינו סעדיה גאון, הלכות ותפלות לכל השנה, ירושלים תשל"ט.

סדור רבינו שלמה יצחקי (רש"י), פסקי דינים והלכות, ברלין תער"ב.

סדור רבינו שלמה מגרמייזא, מרבותיו של רש"י, ירושלים תשל"ב.

סדור תפלה, הר"ר שלום שרעבי (הרש"ש), עם כוונות האריז"ל.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט.

סדור, הר"ר הירש ש"ץ, טוהינגן ש"פ.

סדר ברכות, הר"ר יחיאל ב"ר ידידיה הנקרא ר' מיכל מארפטשיק (רמכל מקום), קראקא שמ"ב.

סדר היום (סדה"י), הר"ר משה אבן מכיר, פי' על התפלות ע"ד פרד"ס.

סדר השלחן, הר"ר נפתלי ב"ר דוד זכריה מענדל, דיני ברכת המזון, נדפס עם ברכת המזון ופי' מהר"ר נתן שפירא, ופי' מהרש"ל, ויניציאה שס"ג.

סדר נטילת ידים לסעודה וסדר ברכת הנהנין, כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, עם שם הגדולים, מאת הר"ר שניאור זלמן מרדכי שניאורסאהן מזיטאמיר, ועם הגהות תורת מנחם, מאת כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש.

סדר רב עמרם גאון, כולל סדר נוסח התפלה לכל השנה עם דינים ומנהגים.

חלק א, חלק ב, הוספות ותיקונים.

סדר תיקון שטרות, הנהוגות במדינת אשכנז ופולין ובשאר המדינות, אמשטרדם תפ"א.

סדרי טהרה, הר"ר אלחנן אשכנזי, על שו"ע הלכות נדה, - נדפס בכו"כ הוצאות השו"ע.

סוגה בשושנים, הר"ר יואל יהודה ב"ר משה מקופל, לברר וללבן דיני וסתות, לבוב תרס"ד.

סוגה בשושנים, הר"ר מרדכי מרגליות, חידושים וביאורים על שו"ע הלכות נדה עם לקוטי שו"ת, ווילנא תרנ"ד.

סולת בלולה, הר"ר יהודה ליב פוחאוויטשער, חלק מספרו דברי חכמים, חדושי דינים בשו"ע או"ח, האמבורג תנ"ב-ג.

סופרים וספרים, הר"ר שלמה יוסף זוין, מאמרים על הספרות התלמודית ההלכתית, תל אביב תשי"ט. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב, חלק ג.

סמ"ע, (מאירת עינים), הר"ר יהושע פלק בן אלכסנדר הכהן. (ראה שו"ע חו"מ)

ספירת העומר, הר"ר צבי כהן, הלכות ומנהגים השלם, ארץ ישראל תשמ"ג.

ספקות הסופר, הר"ר שבתי לוי, על הלכות סת"ם, ארה"ק תשנ"ו. (אוצר החכמה)

ספרא

ספר המצות להרמב"ם

ספר המצות רס"ג, (ראה רס"ג)

 

ע

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

עבודת המלך, הר"ר מנחם קראקאווסקי, חדושים ובאורים על משנה תורה להרמב"ם, ווילנא תרצ"א.

עבודת הקדש, רבינו שלמה ב"ר אברהם בן אדרת (הרשב"א), דיני עירובין ואוכל נפש בשבת ויו"ט.

עדת יעקב, הר"ר יעקב פרלוב, חדושים והערות וביאורי סוגיות, ירושלים תשמ"ג.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

עולת יצחק, הר"ר יצחק מטרניגרד, ביאור לשחיטות ובדיקות למהר"י ווייל, פיורדא תפ"ז.

עולת תמיד (ע"ת), הר"ר שמואל ב"ר יוסף מקראקא, על שו"ע או"ח, אמשטרדם תמא. (עולת שבת)

עונג שבת, הר"ר אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי כץ, ליקוט מספרי קבלה ומוסר, דיני ערב שבת, שבת ומוצאי שבת.

עטרת זקנים (עט"ז), הר"ר מנחם מענדל ב"ר משולם זלמן אויערבאך, תוספות דינים והגהות על השו"ע, ונדפס עמו. (ראה שו"ע)

עטרת פז, הר"ר פנחס זעליג הכהן שווארטץ, על הל' נשיאת כפים וסדר ברכת כהנים. קליינווארדין תרפ"ח.

עטרת צבי, הרה"ק ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, ביאור על ספר הזהר, לבוב תרל"א- ב. (אוצר החכמה)

עטרת צבי, עם נחלת צבי, הר"ר צבי הירש ב"ר יוסף כ"ץ, ביאורים לשו"ע או"ח, קראקא ת"ו-ח.

עיונים בשוע"ר, הלכות פסח, מאת הר"ר שלום דובער לוין, נ.י. תשס"ג.

העיטור, רבינו יצחק ב"ר אבא מארי, בעניני אסור והיתר, מילה, תפילין, ברכת חתנים, ציצית.

העיטור ח"א

עין אליעזר, הר"ר אליעזר ליפמן הכהן וואלק, שו"ת וחדושים, ירושלים תרפ"ח.

על הכל, פס"ד והלכות ומנהגים של מהר"ם מרוטנבורג, קבצם תלמידו רבינו משה שניאור מאיברא, נדפס עם ברכות מהר"ם, ארה"ק תש"ל. (אוצר החכמה)

עלי דשא, הר"ר אליעזר דוד שפירא, על מסכת שבת, ארץ ישראל תשנ"ג. (אוצר החכמה)

עמודי שלמה, הר"ר שלמה לוריא (מהרש"ל או רש"ל), הגהות על הסמ"ג בשם "עמודי שלמה"

מצות עשה, מצות לא תעשה

עמק ברכה, הר"ר אברהם ב"ר שבתי הלוי הורביץ, דינים וטעמים על ברכות הנהנין והתפלות, עם הגהות בנו הר"ר ישעיה בעל השל"ה.

עמק שאלה, הר"ר מרדכי דוב טברסקי מהורנוסטייפל, מענינים הנוגעים לד"ח שו"ע, פיעטרקוב תרס"ו.

העמק שאלה, הר"ר נפתלי צבי יהודה ברלין, ביאור על השאלתות דרב אחאי גאון, ונדפס עמו, ווילנא תרכ"ד.

ויקרא.

עני בן פחמא, הר"ר ישראל ניסן קופערשטאך, שו"ת בעניני ד"ח שו"ע, ירושלים תרפ"ח.

עץ חיים (ע"ח), הר"ר חיים ויטאל, קבלת האריז"ל.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

עצי אלמוגים, הר"ר נח חיים צבי ברלין, על דיני נט"י, עירובי חצרות ושניות לעריות, זולצבך תקל"ט.

עצי ברושים, הר"ר שלמה ב"ר ישראל משה הכהן, שו"ת חדושים ובאורים על שו"ע יו"ד, ווילנא תרס"ג.

ערוגת הבושם, הר"ר אברהם ב"ר עזריאל, פירושים וביאורים לפיוטים, ירושלים תרצ"ט-תשכ"ג.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד

ערוגת הבושם, הר"ר משה גרינוולד, שו"ת בשו"ע יו"ד, שאמלויא תרפ"ו.

אורח חיים.

ערוך השלחן, הר"ר יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, חדושים ופסקי הלכה ע"ס השו"ע.

אורח חיים – א, אורח חיים – ב, אורח חיים – ג, יורה דעה – א, יורה דעה – ב, אבן העזר, חושן משפט – א, חושן משפט – ב, העתיד – זרעים – א, העתיד – זרעים – ב.

ערוך, רבינו נתן ב"ר יחיאל, באור המלות הזרות שבש"ס ומדרשים.

א, ב-ג, ד-ח, ט-מ, ל-נ, ס-פ, צ-ר, ש-ת, מפתח.

ערך לחם, הר"ר יעקב קאשטרו (מהריק"ש), חדושים והגהות על השו"ע, קושטא תע"ח.

עשרה מאמרות, הר"ר מנחם עזריה מפאנו.

עתים, רבינו יהודה ב"ר ברזילי אלברצלוני, פסקי הש"ס וחדושים ותשובות מהגאונים, יו"ל מכת"י עם ביאור עתים לבינה, מאת הר"ר יעקב שור, קראקא תרס"ג.

 

פ

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

פאר הדור, תשובות הרמב"ם, אמשטרדם תקכ"ה.

הפוסק, ירחון תורני, תל אביב ת"ש ואילך.

חוברת א, חוברת טחוברת יד, חוברת כאחוברת כו, חוברת לג, שנה ח, חוברת פח. שנה יא,

פותח שער, הר"ר שלום פרידמן, על הלכות נדה וטבילה, לונדון תשמ"ד. (אוצר החכמה)

פי כהן, הר"ר ישכר דוב אייכהורן, בירורים בטוש"ע הלכות נדה סי' קפג-ו, ירושלים תשנ"ז.

פירוש התפלות והברכות, רבינו יהודה ב"ר יקר, יו"ל עפ"י כת"י, ירושלים תשל"ט. (אוצר החכמה)

פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל, על הרי"ף מסכת ברכות, נ.י. תשי"ז. (ראה רי"ף ברכות)

פירוש רבינו מנחם ריקאנטי, על התורה, על דרך האמת.

פירוש, רבינו משה בן נחמן (הרמב"ן), על התורה.

חלק א - בראשית שמותחלק ב - ויקרא במדבר דברים.

פירוש, רבינו עובדיה מברטנורא, על המשנה. (ראה משנה)

פלח הרימון, הר"ר הלל הלוי מפאריטש, דרושים ע"ד חב"ד, הוצאה שניה, נ.י. תשי"ד-כ"ז.

בראשיתויקראשיר השירים.

הפליאה, ראה הקנה.

פלפול התלמידים, חדושי תורה ש"י תלמידי תות"ל מונטריאל, תשל"ג ואילך.

פני יהושע, הר"ר יהושע ב"ר יוסף, שו"ת, אמשטרדם תע"ה.

פני יצחק, הר"ר יצחק ב"ר אברהם חיות, דיני שו"ע חיו"ד בשיר, עם פירוש אפי זוטרי ואפי רברבי, קראקא שנ"א.

פנים מאירות, הר"ר מאיר מאייזנשטאט, ח"א: שו"ת וחידושים ע"מ זבחים, אמשטרדם תע"ה.

פסח מעובין, הר"ר חיים ב"ר ישראל בנבנשתי, כל הלכות ליל יד וטו בניסן וסדר ההגדה, ויניציאה תנ"ב.

פסיקתא רבתי, מדרשי חז"ל בהלכות ודינים, נדפס גם בשם "פסיקתא רבתי דרב כהנא".

פסיקתא רבתי

פסקי אדמו"ר הזקן, בהלכות איסור והיתר שביו"ד סי' ס-צז, ובסופו הערות ותיקונים למראי מקומות וציונים לשו"ע אדה"ז, ע"י הר"ר אריה ליב קפלן, ארה"ק תשנ"ו.

פסקי הסידור, הר"ר אברהם חיים נאה, פסקי סידור אדמו"ר הזקן, ערוכים על סדר השו"ע שלו, ירושלים תרצ"ז.

פסקי הרב, ה"ר אפרים בוגרד, לקוט ובירור פסקי שו"ע אדמו"ר הזקן על יו"ד חלק איסור והיתר, ירושלים תש"נ. (אוצר החכמה)

פסקי הרי"ד, רבינו ישעי' ב"ר מאלי הזקן די טראני.

חולין, עבודה זרה.

פסקי התוספות, נדפס בסוף כל מסכת.

פסקי ושו"ת מהר"ש מלובלין, הר"ר שלמה ב"ר יהודה לייבוש, נ.י. תשמ"ח.

פסקי עירובין, רבינו מאיר [מהר"ם] מרוטנבורג, הוא ח"ד מסדרת תשובות פסקים ומנהגים, יו"ל מכת"י עם באורים וציונים מאת הר"ר אליעזר קליין, ירושלים תשל"ז. (אוצר החכמה)

פסקי ריא"ז, רבינו ישעי' ב"ר אליהו דטראני, על הש"ס.

חולין, ע"ז, הלכות נדה.

פסקי תו"מ [תוספות מנהגים], הובא כמה פעמים באליה רבה וזוטא.

פעמי יעקב, קובץ בשדה ההלכה, יו"ל ע"י כולל אברכים לרבנים, בני ברק תש"נ ואילך. (חב"דבוקס)

קובץ א, קובץ ב, קובץ ג, קובץ ד, קובץ ה, קובץ ו, קובץ ז, קובץ ח, קובץ ט, קובץ י, קובץ יא, קובץ יב, קובץ יג, קובץ יד, קובץ טו, קובץ טז, קובץ יז, קובץ יט, קובץ כ, קובץ כא, קובץ כב, קובץ כג, קובץ כד-כה, קובץ כו, קובץ כז, קובץ כח, קובץ כט, קובץ ל, קובץ לב, קובץ לג, קובץ לד, קובץ לה, קובץ לו, קובץ לז-לח, קובץ לט, קובץ העשור, קובץ מ, קובץ מא, קובץ מב, קובץ מג, קובץ מד, קובץ מה, קובץ מח, קובץ מט, קובץ נ, קובץ נג, קובץ נז, קובץ נט, קובץ סא, קובץ סב-סג. קובץ סד, קובץ סז, קובץ סח, קובץ סט, קובץ עה-עו.

פקודת הלוים, ראה רא"ה.

פרד"ס, רבינו שלמה ב"ר יצחק (רש"י), פסקי הלכות הנוהגים בזמן הזה, מנהגים, פירוש התפלות וסדר הפרשיות.

הפרדס, רבינו אשר ב"ר חיים ממנתשון, על דיני ברכות הנהנין, ברכות השבח וברכות המצות, נ.י. תשד"מ, ירושלים תשמ"ה.

פרדס חב"ד, בטאון למחשבת חב"ד, ארץ ישראל תשנ"ז ואילך.

פרח מטה אהרן, הר"ר אהרן ב"ר חיים אברהם פרחיא, שו"ת, אמשטרדם תס"ג.

פרח שושן, הר"ר ישועה שבאבו ידיע זיין, שו"ת וכללים, קושטא תצב.

פרי דעה, הר"ר עזריאל דוב הלוי, ביאור על שו"ע יו"ד הלכות נדה ומקואות, טשרנוביץ תרכ"א.

פרי הארץ, הר"ר ישראל מאיר מזרחי, שו"ת. קושטא תפ"ז - ירושלים תרס"ה.

חלק א-ב, חלק ג.

פרי החיים, הר"ר חיים רוזנברג אב"ד קאראלופקא, שו"ת, בילגורייא תרצ"ד.

פרי חדש, הר"ר חזקיה די סילוא, באורים על שו"ע, ונדפס עמו. (ראה שו"ע)

פרי מגדים (פמ"ג), הר"ר יוסף ב"ר מאיר תאומים, ביאור על מפרשי השו"ע: הט"ז (משבצות זהב) מ"א (אשל אברהם) וש"ך (שפתי דעת), ונדפס בסוף השו"ע. (ראה שו"ע)

פרי עץ חיים (פע"ח), הר"ר חיים ויטאל, קבלת האריז"ל על סדר השנה.

חלק א, חלק ב.

פרי עץ חיים, שלחן ערוך הלכות רבית לאדמו"ר הזקן, מחולק לפי סימנים וסעיפים ע"י הר"ר חיים ברזל, ובהוספת מקורות וביאורים עם קונט' חדושים בעניני רבית מאת הר"ר יהודה ברזל, בני ברק תשנ"ו.

פרי צדיק, הר"ר רפאל ידידיה שלמה צרור, שו"ת וחדושים על שו"ע. ליוורנו תק"ח.

פרישה, הר"ר יהושע וולק כץ, על ד' טורים, ונדפס עמו. (ראה טור)

פרקי דרבי אליעזר

פתח הדביר, הר"ר חיים בנימין פונטרימולי, חדושים בשו"ע או"ח, ג' חלקים, אזמיר תרט"ו- לג.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

פתחא זוטא, הר"ר פנחס חיים הורביץ, על הל' נט"י, תל אביב תשכ"ט. על הלכות סוכה.

פתחי הלכה, הר"ר בנימין עובדיה פארסט, הל' כשרות, נ.י. תשד"מ. (אוצר החכמה)

פתחי חושן, הר"ר יעקב ישעיה בלוי, ליקוטים וביאורים בשו"ע חו"מ, ירושלים תשמ"ג-נ"ו. (אוצר החכמה)

 

צ

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

צבי תפארת, הר"ר צבי הירש שפירא אבד"ק מונקאטש, שו"ת, מונקאטש תער"ב.

צוואת ר' אלכסנדר זיסקינד, בעל יסוד ושורש העבודה.

צור יעקב, הר"ר אברהם הלוי הורביץ, שו"ת בד"ח שו"ע, הוצאה מתוקנת, ירושלים תשט"ו.

ציוני טהרה, הר"ר בן ציון יעקובוביץ, על שו"ע יו"ד הלכות נדה, בני ברק תשל"ט-נ"א. (אוצר החכמה)

ציוני, הר"ר אהרן זעליג ציוני, שו"ת, ווילנא תרל"ה.

ציץ אליעזר, הר"ר אליעזר יהודה וואלדנברג, שאלות ותשובות, ירושלים תש"ז ואילך.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט, חלק י, חלק יא, חלק יב, חלק יג, חלק יד, חלק טו, חלק טז, חלק יז, חלק יח, חלק יט, חלק כ, חלק כא.

ציץ הקדש, הר"ר יהושע צבי מיכל שפירא, ביאורי הלכה בענינים שונים, ירושלים תשט"ז-תשל"ה.

חלק א-ג, חלק ב.

צמח צדק (צ"צ), כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל מליובאוויטש, שו"ת בד"ח שו"ע ופס"ד וחי' על הש"ס, מהדורה חדשה - נ.י. תשנ"ד.

אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר – א, אבן העזר – ב-ג, חושן משפט, פסקי דינים – א, פסקי דינים – ב, חידושים על ש"ס, שער המילואים – ה, מפתחות.

צפנת פענח, הר"ר יוסף בן המבי"ט, דרשות על התורה, ויניציאה תי"ג.

צפנת פענח, הר"ר יוסף ראזין, שו"ת, דווינסק ת"ש-א.

צרור החיים, רבינו חיים ב"ר שמואל ב"ר דוד (תלמיד רבינו פרץ והרשב"א), בירורי הלכות ושיטות ומנהגים בעניני תפלה ברכות ומועדים, ירושלים תשנ"ו. (אוצר החכמה)

 

ק

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

קהלת שלמה, שו"ת הגאונים הקדמונים, יו"ל מכת"י עם הערות וציונים ע"י הר"ר שלמה אהרן ורטהיימר, ירושלים תשנ"ט.

קובץ אור תורה, ירחון תורני, יו"ל ע"י ישיבת כסא רחמים, בני ברק.

קובץ דברי תורה, חברי כולל אברכים שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, חדושי תורה, נ.י. תשל"ג ואילך.

קובץ א, קובץ ב, קובץ ג, קובץ ד, קובץ ה, קובץ ו, קובץ ז, קובץ ח, קובץ ט, קובץ י, קובץ יא, קובץ יב, קובץ יג, קובץ יד, קובץ טו, קובץ טז, קובץ יז, קובץ יח, קובץ יט, קובץ כ.

קובץ דברי תורה, חדו"ת שע"י כולל אברכים חב"ד בצפת, תשל"ה ואילך.

קובץ חדושי תורה מבית חיינו, ע"י תלמידי תומכי תמימים המרכזית, נ.י. תש"ס.

א, ב, ג.

קובץ מנהגי מלך, ליקוט מנהגים אשר נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע, נערך ע"י הר"ר מנחם מענדל שי' טייכמן, נ.י. תשנ"ה.

קול אריה, הר"ר אברהם יהודה הכהן שווארץ, שו"ת, שאמלויא תרס"ד.

קול יהודה, הר"ר יהודה כץ, שו"ת, מונקאטש תרס"ז.

קול יעקב, חדושי תורה היו"ל ע"י כולל קהלת יעקב דפאפא, נ.י. תשל"ז ואילך.

קול מבשר, הר"ר משולם ראטה, שו"ת, ירושלים תשט"ו-כב.

קול תורה, ירחון רבני מרכזי לחדו"ת בהלכה ואגדה, בעריכת הר"ר שמואל אהרן וובר, ירושלים תר"צ-תש"ל. (חב"דבוקס)

תמוז תשט"ז, תשרי תשי"ז, חשון תשי"ז, כסלו תשי"ז, אדר תשי"ז, טבת תשי"ז, ניסן תשי"ז, סיון תשי"ז, תמוז  תשי"ז, מנחם אב תשי"ז, אלול תשי"ז, תשרי תשי"ח, חשון תשי"ח, אדר תשי"ח, אייר תשי"ח, סיון תשי"ח, תמוז תשי"ח, מנחם אב תשי"ח, אלול תשי"ח, תשרי תשי"ט, חשון תשי"ט, כסלו תשי"ט, טבת תשי"ט, שבט תשי"ט, אדר תשי"ט, ניסן תשי"ט, סיון תשי"ט, תמוז תשי"ט, מנחם אב תשי"ט, אלול תשי"ט, תשרי תש"כ, חשון תש"כ, כסלו תש"כ, טבת תש"כ, שבט תש"כ, אדר תש"כ, ניסן תש"כ, אייר תש"כ, סיון תש"כ, מנחם אב תש"כ, אלול תש"כ, אייר תשכ"א, חשון תשכ"א, טבת תשכ"א, ניסן תשכ"א, סיון תשכ"א, תמוז-מנחם אב תשכ"א, תשרי תשכ"ב, חשון תשכ"ב, שבט תשכ"ב, אייר תשכ"ב, סיון-אלול תש"ל.

קול תורה, מאסף תורני חודשי, בעריכת הר"ר יעקב זאב יוסקוביץ מפאביאניץ, לודז תרפ"ו-תר"ץ.

שנה א – חוברת א, חוברת ב, חוברת ג-ד, חוברת ה-ו. שנה ב – חוברת א-ב, חוברת ג-ד. שנה ג – חוברת א-ב, חוברת ג-ד, שנה ד – חוברת א.

קונטרס השלחן, הר"ר אברהם חיים נאה, תקונים והגהות לשו"ע אדמו"ר הזקן, ירושלים תש"ט.

קונטרס התפלה, כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער (מוהרש"ב) מליובאוויטש.

קונטרס יום טוב שני, להעובר ממקום למקום - עפ"י משנת חב"ד, הר"ר לוי יצחק רסקין, מהדורה חדשה - לונדון תשנ"ה. (אוצר החכמה)

קונטרס נרות שבת קודש, הר"ר שלום דובער לוין, ח"א: הדלקתם ע"י בנות לפני הנישואין. ח"ב: זמן הדלקתם. נ.י. תשל"ה.

חלק א, חלק ב.

קונטרס עניינה של תורת החסידות, כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, הוצאה חמישית, נ.י. תשנ"א.

קונטרס מהגאון בעל הסמ"ע, הר"ר יהושע פולק הכהן, תקנות בדיני ריבית ובכמה ענינים שהעם נכשלים בהם.

קיצור הלכות משו"ע אדה"ז, הל' שבת סי' רמב - ש, נערך ע"י הר"ר יעקב הלוי הורביץ והר"ר אברהם אלאשווילי, כפר חב"ד תשנ"ב. (אוצר החכמה)

קנאת סופרים, הר"ר שלמה קלוגער, דיני סת"ם, נדה, מקואות ונדרים ועוד שו"ת ביו"ד, לבוב תר"כ.

הקנה, הוא ספר הפליאה להר"ר אלקנה ב"ר ירוחם, סודות התורה על פרשת בראשית, קארעץ תקמ"ד.

קנה בשם, הר"ר מאיר ברנדסדורפר, ביאורים על שו"ע הלכות נדה, כרך א ירושלים תשנ"ו.

חלק א – קפג עד קפט, חלק ב – קצ עד קצד.

קנה בשם, מהנ"ל, שו"ת בד"ח שו"ע, ירושלים תשל"ט-נ"א.

שו"ת – א, שו"ת - ב, שו"ת - ג.

קצות השלחן, הר"ר אברהם חיים נאה, הלכות המצויות עפ"י פסקי אדמו"ר הזקן בשו"ע ובסדור, עם ציונים והערות בשם בדי השלחן, ירושלים תרפ"ו-תרצ"ט.

חלק אחלק בחלק גחלק דחלק החלק וחלק זחלק חחלק ט.

קרבן אהרן, הר"ר אהרן אבן חיים, פירוש לספרא, דעסוי תק"ב.

קרבן העדה, הר"ר דוד מדעסויא, על תלמוד ירושלמי, ונדפס עמו.

קרבן נתנאל, הר"ר נתנאל ווייל, ביאור על פסקי הלכות הרא"ש על סדר מועד ונשים, ונדפס עמם. (ראה רא"ש)

קרית ספר, רבינו מנחם ב"ר שלמה המאירי, על הל' סת"ם, ירושלים תשט"ז.

קרן לדוד, הר"ר אליעזר דוד ב"ר עמרם גרינוואלד, שו"ת. סאטמאר תרפ"ט.

 

ר

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

רא"ה, רבינו אהרן הלוי, פי' על הלכות הרי"ף מס' ברכות, מיינץ תרל"ד (בשם פקודת הלוי); נ.י. תשי"ז (בשם פירוש רבינו יהונתן הכהן והרא"ה).

ראב"ן, (נקרא גם בשם אבן העזר), רבינו אליעזר ב"ר נתן, טעמי מנהגים, דינים ופירושים על הל' איסור והיתר וסדרי מועד נשים ונזיקין.

ראבי"ה, רבינו אליעזר ב"ר יואל הלוי, פסקי דינים חדושים ושו"ת על הש"ס.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

ראש יוסף, הר"ר יוסף איסקאפא, באור על הטור וב"י חלק או"ח (הל' פסח ואילך) וחו"מ, אזמיר תי"ח-ט.

ראשית בכורים, הר"ר אברהם ווינברג, חדושים ובאורים על מסכת בכורות, פיעטרקוב תר"צ.

ראשית חכמה (ר"ח), הר"ר אליהו די וידאש, עניני מוסר מחולק לפרקים ושערים.

רב להושיע, הר"ר שגיב עמית, ביאור מקיף על שו"ע אדמו"ר הזקן חלק חו"מ ועל הקו"א. ארץ ישראל תשס"ד-ה. (אוצר החכמה)

חלק א, חלק ב, חלק ג.

הרב מלאדי, תולדות אדמו"ר הזקן, ספריו ושיטתו מאת מרדכי טיילבוים, ונספח אליו שימת עין, ע"ד ידיעתו בחכמת ההנדסה, התכונה והטבע, מאת חיים יחיאל בורנשטיין, ווארשא תרע"ג.

רב פעלים, הר"ר יוסף חיים ב"ר אליהו, שו"ת, ירושלים תרס"א-ע"ג.

חלק א-ב, חלק ג-ד.

רבינו אשר (רא"ש), רבינו אשר ב"ר יחיאל, הלכות מקובצות מהתלמוד, ונדפס עמו.

ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, מנחות - הלכות קטנות, חולין, בכורות, נדה, מקואות.

רבינו יונה, (נק' גם בשם תלמידי רבינו יונה), על הרי"ף מסכת ברכות, ונדפס עמו. (ראה רי"ף ברכות)

רבינו ירוחם (רי"ו), רבינו ירוחם ב"ר משולם, פסקי דינים מחולק לכ"ח נתיבות (בשם תולדות אדם וחוה).

רבינו מנוח, ראה המנוחה.

רבנו יהונתן, על הל' הרי"ף מסכת עירובין, ונדפס עמו. (ראה רי"ף עירובין)

רוקח, רבינו אליעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, עניני מוסר ותשובה.

רחמים לחיים, הגהות הר"ר חיים פלאג'י, על שו"ת הרשב"א, ונדפס עמם. (ראה שו"ת הרשב"א)

ריקאנטי, רבינו מנחם ריקאנטי, פסקי הלכות, סדליקוב תקצ"ו.

רמב"ם, ספר משנה תורה לרבינו משה בן מימון.

PDF:

         ספר המדע, ספר אהבה, ספר זמנים, ספר נשים, ספר קדושה - עד איסורי ביאה ממאכלות אסורות, ספר הפלאה, ספר זרעים, ספר עבודה, ספר קרבנות, ספר טהרה, ספר נזיקין, ספר קניין, ספר משפטים, ספר שופטים.

רמב"ן, פירוש רבינו משה בן נחמן (הרמב"ן), על התורה.

חלק א - בראשית שמותחלק ב - ויקרא במדבר דברים.

רס"ג, ספר המצות (ראה ספר המצות רס"ג)

רפידתו זהב, הר"ר ארי' מרדכי ורצברגר, על הלכות ריבית, בני ברק תשנ"ח. (אוצר החכמה)

רשימות, כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, שרשם לעצמו במשך השנים, יו"ל בחוברות, נ.י. תשנ"ה-ס.

א-יד, טו-מה, קיב-קנז, רשימת המנורה.

רשימות שיעורים, הר"ר יוסף יצחק קלמנסון, על מסכת פסחים, מהדורה שניה, ירושלים תשס"ב.

רשפי אש, מאסף וקובץ שו"ת וחדושי תורה, נערך ויו"ל ע"י הר"ר שמחה אבי עזרי אלעזר שפירא, לודז' תרפז.

 

ש

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

שאגת אריה, הר"ר אריה ליב ב"ר אשר, שו"ת על או"ח.

שאול בן הלוי, הר"ר שאול ב"ר שלמה הלוי, על או"ח הל' שבת, לבוב תרמ"ד.

שאילת יעב"ץ, הר"ר יעקב ב"ר צבי עמדין, שו"ת, אלטונא תקי"ט.

שאילת שלום, הר"ר שלום טויבש, שו"ת, זולקווא תרכ"ט – לבוב תרמ"ה.

שאילת שלמה, הר"ר שלמה יהודה ליב אליעזרוב, שו"ת וחקרי הלכות בד"ח שו"ע, ירושלים תשס"ב. (אוצר החכמה)

שאילתות, רב אחאי גאון, שאילתות מסודרים על סדר פרשיות התורה. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

שולחן ערוך,

      אורח חיים – א, אורח חיים – ב, אורח חיים – ג, יורה דעה – א, יורה דעה – ב, אבן העזר - א, אבן העזר - ב, חושן משפט – א,

        חושן משפט – ב, חושן משפט – ג.

שו"ת בצל החכמה, הר"ר בצלאל בן אברהם שטרן

א-ב, ג-ד, ה-ו.

שו"ת הד"ר, הר"ר יחיאל מיכל ב"ר ישראל משה מניזנוב, לבוב תרנ"ד.

שו"ת הר"י מיגאש, רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש, נערך מחדש ירושלים תנש"א.

שו"ת הר"ן, רבינו נסים ב"ר ראובן.

שו"ת הר"ר בצלאל אשכנזי, לבוב תרס"ד.

שו"ת הר"ר משה מינץ, ירושלים תנש"א.

שו"ת הר"ר שלמה ב"ר יצחק הלוי, שאלוניקי תי"ב.

שו"ת הרא"ם, הר"ר אליהו מזרחי.

שו"ת הרא"ש, רבינו אשר ב"ר יחיאל.

שו"ת הרב עם ביאורים והערות, הר"ר שלמה הלוי סגל, ביאורים לשו"ת אדמו"ר הזקן חלק או"ח ויו"ד, ארה"ק תשס"ה. – (אוצר החכמה)

שו"ת הרדב"ז, הר"ר דוד בן זמרא. א-ג ד-ז ח

שו"ת הרמ"ע, הר"ר מנחם עזריה מפאנו.

שו"ת הרש"ל, הר"ר שלמה לוריא.

שו"ת הרשב"א - המיוחסות לרמב"ן, רבינו שלמה ב"ר אברהם בן אדרת.

שו"ת הרשב"א, רבינו שלמה ב"ר אברהם בן אדרת. ח"א ח"ב ח"ג ח"ד-ז

שו"ת הרשב"ש, הר"ר שלמה ב"ר שמעון דוראן, ליוורנו תק"ב.

שו"ת כנסת יחזקאל, הר"ר יחזקאל בן אברהם קצנלבוגן.

שו"ת מבי"ט, הר"ר משה ב"ר יוסף מטראני, ויניציאה שפ"ט.

שו"ת מהר"ח אור זרוע

שו"ת מהר"י הלוי, הר"ר יעקב הלוי, אמשטרדם תפ"ו.

שו"ת מהר"י לבית הלוי, הר"ר יעקב לבית הלוי. ויניציאה שע"ד.

שו"ת מהר"י מברונא, הר"ר ישראל מברונא.

שו"ת מהר"י מינץ, הר"ר יהודה מינץ.

שו"ת מהר"ם אלאשקאר, ירושלים תשמ"ח.

שו"ת מהר"ם בר ברוך, הר"ר מאיר בן ברןך מרוטנברג, כרך ב.

שו"ת מהר"ם בריסק, הר"ר מרדכי בריסק, שו"ת בד"ח שו"ע, מהדורה חדשה, נ.י. תש"נ.

חלק א-ב, חלק ג.

שו"ת מהר"ם גלאנטי, הר"ר משה גלאנטי.

שו"ת מהר"ם מלובלין, הר"ר מאיר מלובלין, בשם מנהיר עיני חכמים.

שו"ת מהרי"א הלוי, הר"ר יצחק אהרן איטינגא, ירושלים תש"ל.

שו"ת מהרי"ו, הר"ר יעקב ווייל, הענא ש"ע.

שו"ת מהרי"ל החדשות, הר"ר יעקב מולין סג"ל, ירושלים תשל"ז. (אוצר החכמה)

שו"ת מהרי"ל, הר"ר יעקב מולין סג"ל, האנווא ש"ע.

שו"ת מהרי"ק, הר"ר יוסף קולון.

שו"ת מהרימ"ט, הר"ר יוסף ב"ר משה מטראני, קושטא ת"א.

שו"ת מהרלב"ח, הר"ר לוי אבן חביב.

שו"ת מהרש"ג, הר"ר שמעון גרינפלד, בשו"ע או"ח ויו"ד, ורנוב - ברדיוב תרצ"א-ט.

חלק א, חלק ב.

שו"ת מהרש"ך, הר"ר שלמה הכהן, שאלוניקי שמו.

שו"ת מהרש"ם, הר"ר שלום מרדכי הכהן שבדרון מבערזאן.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד-ה, חלק ו, חלק ז.

שו"ת מן השמים, אשר שאל רבינו יעקב הלוי ממרויש.

שו"ת ראב"י אב"ד, רבינו אברהם ב"ר יצחק דיין נרבונא, יו"ל מכת"י, ירושלים תשכ"ב. (אוצר החכמה)

שו"ת ראנ"ח, הר"ר אליהו אבן חיים, ירושלים תשמ"ח. ראה גם מים עמוקים.

שו"ת רמ"א, הר"ר משה איסרליש.

שו"ת רשד"מ, הר"ר שמואל די מדינה, שאלוניקי שנ"ד-ח.

שאלי ציון תנינא, הר"ר דוב בער אליעזרוב, קובץ עניני הלכה בד"ח שו"ע, ירושלים תשמ"ט. (אוצר החכמה)

חלק א-ב – או"ח, אבן-העזר, חושן-המשפט, חלק ג – יורה דעה.

שארית יוסף, הר"ר יוסף ב"ר מרדכי גרשון הכהן, שו"ת, קראקא ש"נ.

שב יעקב, הר"ר יעקב ב"ר בנימין הכהן פופרש, שו"ת ע"ס ד' טורים, פפד"מ תק"ב.

שבות יעקב, שו"ת, הר"ר יעקב רישר. (א ב ג)

שבט הלוי, הר"ר שמואל הלוי וואזנער, תשובות וברורים בעניני שו"ע, ארץ ישראל תש"ל-תשנ"ז.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט, חלק י.

שבילי אמונה, הר"ר מאיר אלדבי, בעניני אמונה, רפואה וחקירה.

שביתת השבת, הר"ר יצחק מאלצאן, לבאר כללי אבות מלאכות ותולדותיהם, ירושלים תרע"ג.

חלק א, חלק ב.

שבלי הלקט, רבינו צדקיהו ב"ר אברהם הרופא, דינים ומנהגים השייכים לטור או"ח.

שבעים תמרים, הר"ר חיים שמעון זיוואוו, ביאור על צוואת רבינו יהודה החסיד, ווארשא תר"ס.

שבת כהלכה, הר"ר יקותיאל פרקש, הל' שבת הלכה למעשה, ח"א: ירושלים תשנ"ו.

שדי חמד, הר"ר חיים חזקיהו מדיני, כללים בש"ס ופוסקים ואסיפת דינים ע"ס א"ב. נ.י. תש"ט-י.

חלק א – מערכת א-ב כללים, פאת השדה, שיורי הפאה,

חלק ב – מערכת ג-ח כללים, פאת השדה, שיורי הפאה,

חלק ג – מערכת ט-ל כללים,

חלק ד – מערכת מ-ת כללים,

חלק ה – פאת השדה אסיפת דינים, מערכת ארץ ישראל – ד מינים – אבילות, אישות – הגיוני יוסף, מערכת ברכות – בכור בהמה, ביכהכ"נ – בשר בחלב – בין המצרים, באר בשדי,

חלק ו – מערכת ג-ט אסיפת דינים, חלק א-ב – פאת השדה,

חלק ז – מערכת חתן כלה וחופה – חמץ ומצה – אסיפת דינים,

חלק ח – אסיפת דינים מערכת חול המועד – חנוכה – סדר ברכת החמה, חזקה במצות – חליצה – חדש – טבילת נדה, טריפות – יום טוב – מציצה – מילה – ראש השנה – יום כפורים,

חלק ט – שו"ת דברי חכמים.

שואל ומשיב, הר"ר יוסף שאול נתנזון, שו"ת בכמה מהדורות, לבוב תרכ"ט – תר"נ.

קמא, תנינא, תליתאה, רביעאה, חמישאה, שתיתאה.

שואל כענין, הר"ר שלום אלחנן יפה, שו"ת עם קונטרס עירוב מקואות וקונטרס משפט לקו, ירושלים תרנ"ה.

שחיטות ובדיקות, הר"ר יעקב ווייל, עם הגהות וחידושים מהר"ר צבי הירש בהר"ר יצחק יעקב, באזעל שס"ב.

שיבת ציון, הר"ר שמואל בהר"ר יחזקאל לנדא, שו"ת, נ.י. תשכ"ו.

שיח השדה, הר"ר אריה צבי פרומער, עניני ברכות ותפלה וענינים שונים.

שיטה לרבינו אברהם אלשבילי, על מסכת ברכות, נדפס ב"גנזי ראשונים", ירושלים תשכ"ז. (אוצר החכמה)

שיטה מקובצת, הר"ר בצלאל אשכנזי, הגהות על הש"ס סדר קדשים.

כריתות.

שיעורי תורה, הר"ר אברהם חיים נאה, לבאר שיעורי התורה הלכה למעשה, ירושלים תש"ז.

שיעורים בספר התניא, הר"ר יוסף הלוי וינברג, תורגם ועובד ללה"ק מאת הר"ר אברהם חנוך גליצנשטיין, כפר חב"ד תשמ"ב-תשמ"ג.

חלק א – לקוטי אמרים, חלק ג – שער היחוד והאמונה ואגרת התשובה, חלק ד – אגרת הקודש וקונטרס אחרון.

השולחן, רבנו חייא ב"ר שלמה מברצלונה, על הלכות ברכות ק"ש תפלה ותענית. נ.י. תשד"מ.

השיחות, כ"ק אדמו"ר, רבי יוסף יצחק (מוהריי"צ) מליובאוויטש.

תר"פ-תרפ"ז, תש"ג, תש"ד, תש"ה, תש"ו-תש"י.

שלחן המלך, הערות ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן, מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעריכת הר"ר אברהם אלאשווילי, כפר חב"ד תשנ"א-ה.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

שלחן הפסח, חדושים ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן ובקו"א השייכים למסכת פסחים, יו"ל ע"י תלמידי ישיבת חב"ד קרית גת, קרית גת תשנ"ה.

שלחן ערוך [אדמו"ר הזקן] הלכות נדה עם ביאור הקונטרס אחרון מאת הר"ר חיים מאיר סגל, בני ברק תשס"ב.

שלטי הגבורים, הר"ר יהושע בעז לבית ברוך, תוספות הלכות והשגות הפוסקים על הרי"ף ונדפס עמו. וכנ"ל גם על המרדכי. (ראה רי"ף)

שם הגדולים, ראה סדר נטילת ידים.

שמלה חדשה (שמ"ח), הר"ר אלכסנדר סענדר שור, הל' שחיטה וטריפות וקצת הל' ברכות.

שני לוחות הברית (של"ה), הר"ר ישעיה ב"ר אברהם הלוי הורביץ, בלול בפרד"ס, דינים, מוסר וכללי הש"ס.

שער אפרים, הר"ר אפרים ב"ר יעקב הכהן מווילנא, שו"ת, זולצבך תמ"ח.

שער דעה, הר"ר ישראל איסר ב"ר זאב וואלף מוויניצא, חדושים על הלכות ריבית, נדפס עם שער משפט לחו"מ, מאהלוב תק"ע-ב.

שער הכוונות, הר"ר חיים ויטאל, שער שישי משמונה שערים - קבלת האריז"ל.

חלק א, חלק ב.

שער הכולל (שעה"כ), הר"ר אברהם דוד לאוואוט, מקורות וטעמים על סדר התפלה והדינים שבסידור אדמו"ר הזקן.

שער המצוות, הר"ר חיים ויטאל, שער חמישי משמונה שערים - קבלת האריז"ל.

שערי אפרים, הר"ר אפרים זלמן מרגליות, על דיני קריאת התורה.

שערי ברכות, רבי שמואל בן חפני גאון, וינה תרמ"ב.

שערי דורא, רבינו יצחק ב"ר ראובן מדורא, דיני מאכלות אסורות והלכות כלים, עם הגהות הרש"ל.

שערי טהרה, הר"ר יחיאל מיכל שטרן, חדושים ובאורים בהלכות נדה בעניני כתמים ובדיקות, ירושלים תשל"ח.

שערי יהודה, ה"ר יהודה עבער, חדושי מסכתות, נ.י. תשי"ט-כ"ח.

חלק א, חלק ב.

שערי יורה דעה, הר"ר אליעזר יעקב הלוי ברוד, על הלכות בשר בחלב, ארץ ישראל תשס"ב. (אוצר החכמה)

שערי ישר, הר"ר שמעון יהודה שקאפ, בדיני ספקות, רובא, חזקה ועדות, ווארשא תרפ"ח.

חלק א, חלק ב.

שערי ציון, הר"ר בן ציון שטערנפעלד, שו"ת, פיעטרקוב - ווארשא תרס"ג-צב.

שערי שלום, הר"ר שלום שפאלטער, שיעורים ע"מ פסחים עם קונ' הערות על לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ, כפר חב"ד תשנ"ב. (אוצר החכמה)

שערי שמחה, רבינו יצחק ב"ר יהודה (מהרי"ץ) אבן גיאת.

חלק א, חלק ב.

שערי תשובה (שע"ת), רבינו יונה גירונדי, מוסר והתעוררות לתשובה.

שערים מצויינים בהלכה, הר"ר שלמה זלמן ברוין, חידושי הלכות וביאורים על קיצור שלחן ערוך, נ.י. תש"ל-ב.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד.

שפת אמת, אדמו"ר רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור, חדושים על הש"ס.

זרעים, מועד - א מועד - ב נזיר קדשים

שפתי כהן (ש"ך), הר"ר שבתי ב"ר מאיר הכהן, פי' על שו"ע יו"ד וחו"מ, ונדפס עמו. (ראה שו"ע)

שפתי עני, הר"ר מנחם מענדל שנעבאלג, שו"ת, ח"ב, ארץ ישראל תשנ"ז. (אוצר החכמה)

שתי ידות, הר"ר מנחם די לונזאנו, כולל שתי חלקים הנחלקים לכמה ספרים, ויניציאה שע"ח.

 

ת

---א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת---

---לעמוד ראשי---

תבואות שור (ת"ש), הר"ר אלכסנדר סענדר שור, ביאור על שמלה חדשה.

תבואות שמש, הר"ר שמשון צינער, בהל' שבת דיני בורר ומוקצה, נ.י. תשנ"ב.

תהלה לדוד (תהל"ד), הר"ר דוד ב"ר ישראל צבי אורטינבערג, חי' בשו"ע או"ח, ברדיטשוב תרמ"ח.

אורח חיים, שבת.

תודת שלמים, ח"ב: לחמי תודה, הר"ר ישעיהו ב"ר ישראל חזקיה באסאן, שו"ת, ויניציאה תק"א.

תולדות אדם וחוה, ראה רבינו ירוחם.

תולדות יעקב יוסף, הר"ר יעקב יוסף הכהן מפולנאה, דרושים על התורה ע"ד החסידות.

בראשית שמות ויקרא, במדבר דברים.

תולדות שמואל, הר"ר מאיר ב"ר שמואל הלוי קליין, באורים וחדושים על תרי"ג מצות ע"ס הפרשיות, ג' חלקים, בודפשט תר"צ-צט.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

תולעת יעקב, הר"ר מאיר אבן גבאי, פי' על התפלות בדרך פרד"ס.

תומת ישרים – ראה אהלי תם; תמים דעים.

תוספות הרא"ש, רבינו אשר ב"ר יחיאל.

מועד קטן, סוכה, בבא מציעא, גיטין, קידושין.

תוספות יום טוב, הר"ר יום טוב ליפמן הלר, פירוש על ששה סדרי משנה, ונדפס עמם. (ראה משנה)

תוספות רבינו יהודה, רבינו יהודה שירליאון מפריז, על מסכת ברכות, יו"ל מכת"י עם הערות ובאורים ומקורות ע"י הר"ר ניסן זק"ש, ירושלים תשכ"ט.

תוספות רי"ד, הר"ר ישעיה בן מלי, טראני.

עירובין, ר"ה, יומא, סוכה, מגילה, מו"ק, פסחים, ביצה, נדרים ונזיר, יבמות, ב"ק, ב"מ, ב"ב, ע"ז, נדה, שבת וחגיגה.

תוספת שבת, הר"ר רפאל מייזליש, ביאור על שו"ע הל' שבת, יו"ל מחדש עם ביאורים וציונים מאת הר"ר אשר אנשיל עקשטיין, נ.י. תנש"א.

תוצאות חיים, הוא קיצור ספר ראשית חכמה.

תורה אור (תו"א), כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, מאמרים על התורה (בראשית-שמות) ומועדים.

תורי זהב, הר"ר שמואל אביגדור אברמסון, הלכה פלפול ודרוש על הל' הכנסת אורחים ושו"ת, חמו"ד.

תורת אמת, שו"ת מהר"ר אהרן ששון, ויניציאה שפ"ו.

תורת האדם, רבינו משה בן נחמן (רמב"ן), דיני חולה ומת והספד ועניני גמול ועונש.

תורת הבית, הארוך והקצר, רבינו שלמה ב"ר אברהם בן אדרת (הרשב"א), דיני איסור והיתר והל' נדה וטבילה.

תורת השלמים, הר"ר יעקב רישר, על הלכות נדה, והוא ח"ב מספרו מנחת יעקב.

תורת חיים (תו"ח), כ"ק אדמו"ר האמצעי, רבי  דובער מליובאוויטש, דרושים על פרשיות התורה.

בראשית א, בראשית ב, שמות א, שמות ב.

תורת יקותיאל, הר"ר רפאל הכהן מהאמבורג, על שו"ע יו"ד, ובסופו י תשובות, ברלין תקל"ב.

תורת מנחם, התוועדויות כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, יו"ל ע"י ועד הנחות בלה"ק.

תורת מנחם, ראה סדר נטילת ידים.

תורת שמואל, מאמרים מכ"ק אדמו"ר רבי שמואל (מוהר"ש) מליובאוויטש.

תרכ"ו, תרכ"ז, תרכ"ח, תרכ"ט, תר"ל, תרל"א א, תרל"ב א, תרל"ב ב, תרל"ג א, תרל"ג ב, תרל"ד, תרל"ה א, תרל"ה ב, תרל"ו א, תרל"ו ב, תרל"ז – וככה, תרל"ח, תרל"ט א, תרל"ט ב, תר"מ א, תר"מ ב, תרמ"א, דרושי חתונה.

תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו, נשיאי חב"ד לדורותיהם ונלוה אליו סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינו, הר"ר שלום דובער לוין.

תירוש ויצהר, הר"ר צבי יחזקאל מיכלזאהן, על ד' חלקי שו"ע, בילגורייא תרצ"ו.

התמונה, קבלה וסודות בתמונת האותיות, מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה.

התמים, קובץ היו"ל מזמן לזמן ע"י איגוד תלמידי התמימים, ווארשא תרצ"ה-ח.

תמים דעים, רבינו אברהם ב"ר דוד (הראב"ד), שו"ת ופסקים עם השגות על הרי"ף, והוא ח"ד מספר תומת ישרים.

תניא, כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי.

תניא, פסקי דינים ומנהגים לכל השנה, לא נודע למי.

תנ"ך,

תורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

נביאים: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי

כתובים: דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא / נחמיה

תפארת יהודה קלמן, ספר זכרון להרי"ק מארלאו, נ.י. תשס"א.

תפארת מלך, במה לעיון בתורת רבותינו נשיאינו הק' על סדר השו"ע, ח"א: כפר חב"ד תשנ"ה

תקון תפילין, רבינו אברהם מזונשהיים, דיני תפילין, נדפס ב"קובץ ספרי סת"ם", ירושלים תש"ל. (אוצר החכמה)

תקוני מקואות לפי תקנת רבותינו, הר"ר שלום דובער לוין, נ.י. תשנ"ח.

תקות זכריה, הר"ר זכריה יוסף רוזנפלד, דיני מקואות, ס. לואיס חש"ד.

התרומה, רבינו ברוך ב"ר יצחק, דיני איסור והיתר, או"ח והלכות אישות.

תרומת הדשן (תה"ד), הר"ר ישראל ב"ר פתחיה איסרלן, פסקי הלכות בדרך שו"ת במספר דש"ן, ואח"ז פסקים וכתבים.

תשב"ץ, רבי שמשון ב"ר צמח, שו"ת, אמשטרדם תצ"ח. (א ב ג ד)

תשב"ץ קטן, רבי שמשון ב"ר צדוק תלמיד מהר"מ מרוטנבורג, פסקי הלכות והנהגות שקיבל מרבו.

תשובות בנימין זאב, הר"ר בנימין ב"ר מתתיהו.

תשובות הגאונים (הרכבי), נדפס מכת"י ע"י אברהם אליהו הרכבי, ברלין תרמ"ז.

תשובות הגאונים החדשות, יו"ל עפ"י כת"י, ירושלים תשנ"ה.

תשובות מהר"ם פאדואה, הר"ר מאיר מפאדואה, נדפס עם שו"ת מהר"י מינץ.

תשובות מהר"ם, רבינו מאיר ב"ר ברוך מרוטנברג.

תשובות פסקים ומנהגים, רבינו מאיר (מהר"ם) מרוטנבורג, ירושלים תשי"ז.

תשובות רד"ך, הר"ר דוד ב"ר חיים הכהן מאי קורפו.

תשובות ריב"ש, רבינו יצחק בר ששת.

תשובות הריטב"א, הר"ר יום טוב בן אברהם אשבילי.

תשובות הרמב"ם,

חלק א, חלק ב, חלק ג

תשובות רש"י, רבינו שלמה יצחקי, ירושלים תרפ"ה.

תשורת שי, הר"ר שלמה יהודה טאבק מסיגעט, שו"ת בד"ח שו"ע, סיגעט תרס"ה.

 

 

 


*) בדרך כלל צויינה ההוצאה הנפוצה שהשתמשנו בה, אף אם אינה ההוצאה הראשונה של הספר.

ספרים מפורסמים שנדפסו בהוצאות רבות, לא צויינו שנת ומקום הדפוס (מלבד במקום שהציונים הם למהדורה חדשה שעם הוספות).

בחלקים הקודמים נדפסה בכל כרך רשימת הספרים שצויינו באותו כרך, וכאן באה כל הרשימה בשלימות, להקל על המעיין בציונים של כל הכרכים.
הוסף תגובה